تحقیق و بررسی در مورد آداب و آئین و سنن مردم شهرستان سمنان (جمع آوری افسانه ها و متلها)


تحقیق و بررسی در مورد آداب و آئین و سنن مردم شهرستان سمنان (جمع آوری افسانه ها و متلها)
محقق از طریق مصاحبه با افراد کهنسال به جمع آوری افسانه ها، قصه های محلی، باورها، لالائیها و شعرهای عامیانه منطقه سمنان پرداخته هست، زبان عامیانه و آداب و آئین و سنن ملی- مذهبی امت منطقه نیز در اون ملحوظ گردیده هست.


بررسی تجربی اجتماع عام در رابطه با توسعه در شهرهای ایران


تحرک اجتماعی (بین نسلی): مطالعه موردی شهر کرمانشاه


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews

بررسی تاثیر قضاوتهای هنجاری و عوامل سازمانی برانگیزه کار : پژوهشی در چند واحد اداری و صنعتی
بررسی موانع اجتماعی توسعه صنعت در ایران (1264-1324 ه.ق)
آرمانهای زوجیت و همسرگزینی در شهر تهران (پژوهشی درباره میزان توافق دختران دبیرستانی و مادران آنها در طرز تلقی‌های زناشویی)
بررسی پیوند بین فعالیتهای علمی و تکنولوژیکی و نیازهای اجتماعی و اقتصادی با تکیه بر بخش مسکن (بحثی در جامعه‌شناسی علم و تکنولوژی کاربردی)
بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر رفتار باروری زنان روستائی استان یزد
بررسی تطبیقی مفهوم و تئوری انقلاب در نظرات نئومارکسیستها، با تکیه خاص بر سارتر و مارکوزه
بررسی اثرات اجتماعی سیاسی نماز جمعه
بررسی انتظارات اقتصادی مردم از دولت و عوامل موثر بر آن
بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه فردوسی و عوامل موثر بر آن
بررسی تطبیقی کارآمدی سازمانی مدارس غیرانتفاعی و دولتی دوره متوسطه شهر مشهد
بررسی عوامل موثر در تعیین الگوی مصرف فرهنگیان (دبیران مدارس متوسطه شهر مشهد)
میزان استفاده و بهره‌مندی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطبوعات (داخلی) و عوامل موثر بر آن
*