بررسی ارتباط وضعیت تحصیلی اعضای خانواده با نحوه نگرش آنها نسبت به مسایل اجتماعی


بررسی ارتباط وضعیت تحصیلی اعضای خانواده با نحوه نگرش آنها نسبت به مسایل اجتماعی
اهداف کلی تحقیق : الف : شناخت وضعیت تحصیلی اعضای خانواده ها در مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی، ب : شناخت ارتباط تحصیلات و شغل با نگرش افراد جامعه نسبت به مشارکت اجتماعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ج : آگاهی از ارتباط نگرش و باورهای افراد جامعه با چگونگی رفتار و عملکرد اونان در تعیین نمایندگان .


بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر رفتار باروری زنان روستائی استان یزد
روش تحقیق : این تحقیق به صورت میدانی در مراکز هستان ها، با انتخاب پژوهشگران، به وسیله پرسشنامه، با مصاحبه حضوری انجام می گیرد .


بررسی تطبیقی مفهوم و تئوری انقلاب در نظرات نئومارکسیستها، با تکیه خاص بر سارتر و مارکوزه
اطلاعات مربوط به مراکز بهداشتی درمانی، شهرداری ها، بازرگانی و غیره .


بررسی اثرات اجتماعی سیاسی نماز جمعه
.


بررسی انتظارات اقتصادی مردم از دولت و عوامل موثر بر آن
.


بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه فردوسی و عوامل موثر بر آن
تعداد خانواده های نمونه اون شهر بر حسب سه گروه زیر مشخص شده هست که با هستفاده از فرمول زیر تعداد خانوار نمونه هر بلوک را محاسبه نمایید .


بررسی تطبیقی کارآمدی سازمانی مدارس غیرانتفاعی و دولتی دوره متوسطه شهر مشهد
به عنوان مثال : تعداد نمونه خانوار 1 و 2 نفر در بلوک =تعداد خانوار 1 و 2 نفر دربلوک تقسیم بر تعداد خانوار 1 و 2 نفر در شهر * ‏‎A1‎‏ .


بررسی عوامل موثر در تعیین الگوی مصرف فرهنگیان (دبیران مدارس متوسطه شهر مشهد)
‏‎A1‎‏ : تعداد 44 خانواده ها ی1 و 2 نفره، ‏‎A2‎‏ : تعداد 95 خانواده های 3 و 4 و 5 نفره، ‏‎A3‎‏ : تعداد 67 خانواده های 6 و یا بیشتر از 6 نفره .


میزان استفاده و بهره‌مندی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطبوعات (داخلی) و عوامل موثر بر آن
لازم به توضیح هست درنهایت مجموع اعضای تعیین شده خانواده باید با تعداد نمونه بند ب برابر باشد از هر خانواده 4 نفره به بالا حداکثر سه نفر به طور تصادفی انتخاب شود .

مدت وقت اجرای این مرحله از تحقیق از تاریخ 13/شهریور/78 لغایت 24/شهریور/78 به شرح زیر می باشد : الف - انتخاب پرسشگر 13/شهریور/78 توسط محقق واحد دانشگاهی، ب- آموزش پرسشگر 14/شهریور توسط محقق واحد دانشگاهی، پ- جمع آوری اطلاعات از 16/شهریور لغایت 21/شهریور توسط پژوهشگر واحد، ت- ورود اطلاعات و بازبینی و کنترل دقیق اون از 20 شهریور لغایت 21/شهریور زیر نظر محقق واحد، ث- ارسال پرسشنامه و دیسکت مربوط به مرکز از 22/شهریور لغایت 24/شهریور توسط محقق .
54 out of 100 based on 19 user ratings 644 reviews