موانع ازدواج و عوامل تهدید کننده آن در دختران و زنان شهر تهران


موانع ازدواج و عوامل تهدید کننده آن در دختران و زنان شهر تهران
زنان ایرانی، طی چند دهه اخیر، با حضور در بازار کار به خصوص در سطوح کارشناسی و تحصصی ، تا حدودی توانسته اند نگرش سنتی جامعه به زنان را دگرگون نمايند.


بررسی رابطه میزان هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز
وضعیت موجود و آمار دانشجویان گویای این واقعیت هست که در جامعه آینده ایران، زنان به مراتب سهم بیشتری از حال در اقتصاد، فرهنگ و سیاست بر عهده خواهند گرفت.


سنجش تعارض نقش های شغلی - خانوادگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن . مطالعه موردی : خانواده های زوجین هر دو شاغل شهر تهران
اما با وجود تغییرات گسترده اجتماعی و فرهنگی مربوط به اشتغال هنوز زنان شاغل با مشکلات ویژه ای روبرو هستند.


بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان داراب
بسیاری از زنان شاغل تحصیل کرده با اونکه هم سطح همسران در ساوقتها کارخانه ها و غیره مشغول به کار هستند، اما همچنان باید وظایف خانگی را خود یک نفر اجرا کنند.


بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت فرهنگی دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه 5 آموزش و پرورش تهران
برخی از مردان هنوز با همان نگاهی به همسران خود می نگرند که در گذشته دور مردان از همسران خود انتظار داشتند.


نقش اعتماد در سازمانهای علمی و برخی عوامل موثر برآن ( مطالعه موردی: دانشگاه تبریز)
زنان شاغل بایستی وظایف خانه داری نگهداری از فرزندان (به طور کلی رسیدگی به تمام امور خانه) را انجام داده مرد هیچگونه همکاری و همراهی با زن ندارد.


بررسی تاثیر تحصیلات دانشگاهی بر توسعه شناخت دانشجویان دانشگاه تبریز
در این رهگذر زنان با خستگی ناشی کار بیرون از خانه باید به وظایف خانه داری خود نیز بپردازد.


تاثیر فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی
این موضوع می تواند اختلافات در زندگی مشترک دامن زند.


بررسی عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دکترای دانشگاه تبریز
بر این پايه حقوق خانوادگی و وظایف مرد و زن در مقابل یکدیگر در خانواده ها بایستی مورد تجدید نظر برنامه گیرد.
80 out of 100 based on 40 user ratings 290 reviews