بررسی تاثیر تشکل‌های جوانان استان کرمانشاه در فعالیت‌های اجتماعی وتعیین شیوه‌های مناسب مشارکت در این فعالیت‌ها


بررسی تاثیر تشکل‌های جوانان استان کرمانشاه در فعالیت‌های اجتماعی وتعیین شیوه‌های مناسب مشارکت در این فعالیت‌ها
این تحقیق نیز از جمله مطالعات مربوط به امور جوانان وبخصوص تشکل های جوانان هست که به بررسی میزان تاثیر تشکل های دراستان کرمانشاه ونقش انها در جلب مشارکت اجتماعی جوانان شرکت نماينده ونیز بررسی دیدگاه انان در خصوص راهکارهای اجرایی جهت فراهم نمودن شرایط مناسب مشارکت در فعالیتهای اجتماعی پرداخته هست.


بررسی مشکلات اجتماعی خانوادگی و روانی مادران همراه کودکان مبتلا به بیماری قلبی بستری شده در بیمارستان و عوامل موثر بر آن
روش اصلی مطالعه وبررسی متغیرهای تحقیق در ابتدا از نوع مطالعات پیمایشی هست زیرا این پژوهش قصد بررسی وتوصیف یکسری واقعیتها را در ارتباط با عناصروشرایط مربوط به راهکارهای مشارکت اجتماعی تشکلهای جوانان داردودرادامه جهت تجزیه وتحلیل داده هامربوط به راهکارها موثرتر مشارکت مطالعات تحلیلی نیز صورت گرفته وهمچنین بخشی از تحقیق بصورت مقایسه ای اجرا شده هست .


بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم، مطالعه موردی (زندانیان زندان ساری)
جامعه اماری شامل 320 نفر از جوانان شرکت نماينده در هشت تشکل فعال هستان کرمانشاه درنیمه اول سال 1380 بوده اندکه به روش تصادفی طبقه ای وساده انتخاب شده اند.


مطالعه آموزه های سیاسی در کتابهای درسی دوره ابتدایی
بدلیل نوع تحقیق لوازم اصلی گرداوری اطلاعات پرسشنامه بصورت بسته جواب مشتمل بر38 سوال وباطیف پنجگانه لیکرت بوده که به اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته هست .در قسمت بررسی داده هااز شاخص های آمار توصیفی نظیر جدول فراوانی ؛% جواب ها؛نما انحراف معیار و%پاسخها هستفاده شده هست ؛ دراین بخش جمع آوری وتحلیل داده های مربوط به راهکارهای موثر مشارکت از آزمون ‏‎‎‏خی دو ونیز در قسمت بررسی مقایسه ای نظرات دختران وپسران آزمون تی بصورت زد مورد هستفاده برنامه گرفته هست ودر نهایت بر پايه داده های کسب شده ونیز توصیف وتجزیه وتحلیل های اجرا شده نتیجه گیری لازم در ارتباط با سوالات وفرضیات تحقیق بعمل آمده هست.


بررسی چالشهای بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون و با قدرت دولتی در مقطع 78-74


بررسی تعارض بین ارزشهای اخلاقی مذهبی و کنش های اجتماعی(دانش آموزان دبیرستانهای منطقه 15 و 3 شهر تهران)


78 out of 100 based on 53 user ratings 128 reviews