بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش به باورهای فرهنگی مانع توسعه

سیمای زن در شعر نو
بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دانشجویان بر مشارکت سیاسی آنها (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)
بررسی عوامل موثر بر فرایند سازگاری مهاجرین بین المللی نمونه مورد مطالعه: ایرانیان مقیم امارت عربی متحده
بررسی نقش تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی در محیط آموزشی دانشگاه تبریز
تحول نگرش نسبت به زن و تاثیر آن درانقلاب اسلامی
بررسی نگرش فرهنگی دانشجویان کارشناسی روزانه دانشگاه تبریز و برخی عوامل مرتبط برآن
بررسی عوامل موثر بر احساس بی هنجاری سیاسی در شهروندان تهرانی
بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دینداری در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان در استان گلستان (علی آباد -گنبد)1381
بررسی تعیین کننده های استفاده از وسایل پیشگیری در استان گیلان
تاثیر آموزش جمعیت بر آگاهی و نگرش دانش آموزان سال سوم دبیرستان ناحیه 1 اسلامشهر نسبت به مسائل جمعیتی و تنظیم خانواده
بررسی عوامل موثر در بروز و شیوع پدیده کودکان خیابانی در شهرستان مشهد
بررسی رابطه بین همزبانی همسران و میزان رضایت زناشویی آنان در مورد کارکنان سازمان بهزیستی استان تهران
نگاهی جامعه شناختی به جنبش اجتماعی زنان ایران پس از انقلاب اسلامی
*