گسترش شهر اصلی و بلعیده شدن روستاهای اطراف (مطالعه موردی شهرشیراز در مقاطع 1300 - 1357، 1357 - 1367


گسترش شهر اصلی و بلعیده شدن روستاهای اطراف (مطالعه موردی شهرشیراز در مقاطع 1300 - 1357، 1357 - 1367
هدف این تحقیق دریافت علل و شرایط تاریخی و پیدائی شهرنشینی سریع و ظهو شهرهای اصلی در کشورهای باصطلاح درحال توسعه، بویژه در ایران با مطالعه موردی شهر شیراز در مقاطع 1300 - 57 ه.ش و 1357 - 67 میباشد.دیدگاههای معاصر توسعه و توسعه نیافتگی و نظریات شهری مرتبط با این دیدگاه‌ها بررسی و دیدگاه مبتنی بر نظام اجتماعی و نظریه شهری مرکز پیرامونی پیشنهاد گردید.هر نظام اجتماعی برخوردار از عناصر سیاسی فرهنگی و اقتصادی مرتبط با یکدیگر بوده و هر کدام میتوانند تحت شرایطی قوه محرکه تغییرات و تحولات اجتماعی محسوب شوند سرمایه‌داری مرکزی در مقطعی از تاریخ رشد خود دریافته‌بود که برای تحقق درازمدت منافع اقتصادی خود باید علاوه بر مورد هجوم قراردادن دستگاه اقتصادی کشورهای پیرامونی، دستگاه سیاسی و دستگاه فرهنگی این کشورها را نیز مورد هجوم برنامه دهد.سرمایه‌داری مرکزی ابتدا دستگاه سیاسی وابسته‌ای را دراین کشورها پیاده مینماید و با رهیافت (استراتژی) تمرکزگرایی که در بطن خود تصمیم گیری متمرکز را بهمراه دارد سیاستهای اقتصادی، فرهنگی خود را اعمال مینماید.حاصل رهیافت فوق و شهرگرا بودن نظام سرمایه‌داری، شهرنشینی سریع در کنار شبکه شهری ناهمگون، ظهور شهرهای اصلی و بلعیده شدن روستاهای اطراف شهر اصلی در کشورهای درحال توسعه میباشد.درایران، ظهور تمرکزگرایی سیاسی وابسته و اعمال سیاستهای اقتصادی و فرهنگی سرمایه‌داری غرب مصادف هست با روی کارآمدن رضاخان و آغاز سلسله پهلوی.ازاین وقت به بعد پخشایش جمعیت ناموزون گردیده، بتدریج بعنوان یکی از مشکلات حاد اجتماعی مطرح میشود.نتایج تحقیق در مورد مطالعه موردی بیانگر افزایش % جمعیت شهری هستان فارس از 37 % در سال 1335 به 52 % درسال 1365 میباشد.این درحالی هست که سهم جمعیت شهر شیراز نسبت به کل جمعیت شهرنشین هستان فارس از 47/4 % درسال 1335 به 52/2 % درسال 1365 رسیده هست .مساحت شهر شیراز از 22 کیلومتر مربع درسال 1345 به 189 کیلومترمربع در سال 1365 رسیده هست .از سال 1335 تا 1367 بتدریج روستاهای عمده‌ای (بیش از 35 روستا) جذب گسترش شهر شیراز گردیده و بمرور کارکردهای روستائی خودرا از دست داده و میدهند.آمار فوق نشانگر افزایش مستمر شهرنشینی و ناهمگون شدن شبک شهری در این منطقه، گسترش شهر اصلی و بلعیده شدن روستاهای اطراف شهر اصلی میباشد.سپس انقلاب شکوهمند اسلامی، علی‌رغم بدست آمدن هستقلال سیاسی بعنوان اولین و مهمترین هدف ، عمدتا" بعلت تداوم رهیافت تمرکزگرایی نرخ توزی ناموزون جمعیت در کشور افزایش پیدا نموده هست .چون شیوه تصمیم‌گیری در توزیع امکانات اقتصادی - اجتماعی تاثیری تعیین نماينده داشته و نحوه توزیع این امکانات نیز به نوبه خود تعیین نماينده الگوی پراکندگی جمعیت میباشد، لذا گام به سوی تصمیم گیری غیرمتمرکز بعنوان مهمترین راه حل پیشنهاد میگردد .


بررسی رضایتمندی دانشجویان در دانشگاه شیراز


بررسی نقش ایدئولوژی‏‎‎‏ها در انقلاب اسلامی با تکیه بر تحلیل محتوای شعارهای انقلاب


78 out of 100 based on 48 user ratings 498 reviews