سنجش نگرش پسران مجرد 20-29 سال شهرستان مشهد به ازدواج و عوامل موثر بر آن


سنجش نگرش پسران مجرد 20-29 سال شهرستان مشهد به ازدواج و عوامل موثر بر آن
هدف این تحقیق شناخت نگرش پسران مجرد به ازدواج و علل و شرایط موثر بر اون می‌باشد.


بررسی نقش و موقعیت زنان محقق در مراکزپژوهشی کشور
نگرشها با رفتار رابطه دارند.


بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی اجرای طرح‌بهسازی در روستاهای استان آذربایجان غربی
اگر هنجارهای بازدارنده و رفتار نباشند فرد احتمالا متناسب با نگرش خویش رفتار می‌کند.


تحلیلی اجتماعی از خشنودی شغلی
مشاهده می‌شود سن ازدواج پسران بالا رفته هست .


مطالعه تطبیقی دگرکشی جنائی در استانهای ایران
بنظر می‌رسد نگرش اونها به ازدواج تغییر کرده هست .


تفکرات اجتماعی امام خمینی درباره توسعه (سیاسی،فرهنگی و اقتصادی)
احتمالا عواملی مانند نداشتن شغل و درآمد کافی، نارضایتی از زندگی، نگرش منفی به زن، ناتوانی مالی پاسخگو و خانواده، توقع بالای خانواده‌ها و بدبینی نسبت به ازدواج می‌توانند موثر باشند.


بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر مدگرایی بین دانش آموزان پایه پیش دانشگاهی: مطالعه موردی شهر بوشهر
این تحقیق با هستفاده از روش پیمایش و کاربرد فن مصاحبه آزاد برای تهیه طیفها و تکمیل پرسشنامه صورت گرفته هست .


اعتماد اجتماعی
جامعه آماری تحقیق پسران مجرد 20-29 سال شهرستان مشهد مقدس و حجم نمونه 150 نفر بود که ارزش نمونه‌گیری تصادفی ساده هستفاده شده.


تحلیلی جامعه‌شناختی از توسعه‌نیافتگی، بررسی تطبیقی - تاریخی ایران و ژاپن
تحلیل نتایج با نرم‌افزار SPSS، اونالیز واریانس ، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب آلفای کرانباخ (Reliability) و در نهایت تحلیل رگرسیون به شیوه پس‌رونده محاسبه شد.

با توجه به نتایج، سه متغیر نگرش پاسخگو به زن، ناتوانی مالی خانواده پاسخگو و رضایت پاسخگو از زندگی بیشترین تاثیر را بر نگرش به ازدواج داشته‌اند.
72 out of 100 based on 52 user ratings 402 reviews