ژئومورفولوژی کویر دامغان

ارزیابی نقش‌آفرینی شورای شهر سلطانیه در مدیریت شهری (طی سالهای 1377-1386)
تاثیر بازارچه های مرزی در تغییر ساختار اقتصادی و کالبدی شهر (نمونه موردی پیرانشهر)
امکان سنجی توانمندسازی اسکان غیر رسمی در شهر مهاباد نمونه موردی: محله پشت تپ
تاثیر ارتفاع بر فرآیندهای ژئومورفولوژی دشت بکان
ردیابی آثار تغییر مسیر رودخانه‌های دشت خوزستان در کواترنر
ردیابی دلتاهای متوالی کارون با پردازش تصاویر ماهواره‌ای
آسیب شناسی الگوی رایج شهرسازی در ایران با تاکید بر طرحهای توسعه شهری (مطالعه موردی، طرج جامعه تبریز)
بررسی جاذبه های توریستی شهرستان اقلید، برنامه ریزی و توسعه آن با تأکید بر منطقه سده
قابلیت های گردشگری شهرستان آران و بیدگل و شناخت موانع و محدودیتهای موجود با تأکید بر روستاهای محمدآباد و علی آباد (استان اصفهان)
تحلیل نقش شهرهای میانی در توسعه فضایی کلان منطقه زاگرس
بررسی عوامل موثر بر گسترش فیزیکی شهر طبس بعد از زلزله سال 1357
بررسی میزان رضایت ‌مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی؛ مطالعه موردی: مقایسه بافت قدیم و جدید شهر شیراز
شناسایی و ارزیابی فرصتهای توسعه ناشی از زلزله با تاکید بر ابعاد کالبدی شهر مورد: شهر بم
*