بررسی و تحلیل ساماندهی ساختار فضایی-کالبدی شهری (مورد مطالعه شهر قهدریجان)

تحلیل و بررسی نقش مهاجرت در توسعه کالبدی - فضایی شهر یاسوج
بررسی شاخص‌های امنیت پایدار و کنترل مطلوب مرزهای ج . ا . ا (مطالعه موردی مرزهای خراسان جنوبی)
جغرافیای امنیتی مرزهای غربی کشور و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
مردم‌شناسی خوراکی‌های منطقه‌ی شمال فارس
بررسی ژئوپلیتیکی روند مردم سالاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاع (DEMs)حاصل از نقشه های توپوگرافی1:50000در تحلیل مورفومتری رودخانه‎ای(مطالعه‎ی موردی:منطقه‎ی آبغه در شرق شهرست
بررسی ابعاد و پیامدهای ژئوپلیتیکی حضور ناتو در افغانستان
نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر مهاباد (نمونه موردی محله بازار)
ارزیابی راهبرد توانمندسازی حاشیه نشینان در بهسازی شهر زابل
نقش مرقد امام خمینی (ره) در تحول گردشگری مذهبی شهر تهران
قابلیت‌های گردشگری مناطق عشایری «گیلور» و نقش آن در توسعه پایدار این مناطق
نقش مبلمان شهری در ارتقاء گذران اوقات فراغت شهروندان منطقه 5 تهران
تحلیل نوسانات دما وبارش در پارس آباد مغان و تاثیر آن در بازده تولید ذرت بذری
*