نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری مطالعه موردی: رامسر

تحلیل عوامل موثر بر عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی (مطالعه موردی: بخش میرجاوه شهرستان زاهدان)
نقش موزه‌ها در توسعه گردشگری فرهنگی (شرق مازندران)
بررسی وارزیابی نقش شوراها ودهیاریها درکیفیت زندگی نواحی روستایی (نمونه موردی دهستان کرسف شهرستان خدابنده)
کاربرد برنامه‌ریزی استراتژیک در تهیه طرح‌های توسعه شهری ایران نمونه موردی شهر سقز
بررسی انواع یخبندانهای فراگیر استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی به منظور امنیت پروازهای هوایی
امکان‌سنجی استفاده از الگوهای توسعه محله پایدار در ایران (مطالعه موردی: شهر نهاوند)
ارزیابی نقش عوامل اجتماعی در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی کلانشهر تبریز
بررسی و مطالعه عوامل مداخله‌گر در شکل‌گیری معماری صخره‌ای در نواحی روستایی، نمونه موردی: روستای کندوان
برنامه‌ریزی راهبردی سواحل آزاد شده دریای مازندران (نمونه موردی سواحل فریدون‌کنار)
بررسی تأثیرات توسعه توریسم و چشم‌انداز آینده آن (مطالعه موردی: منطقه باغ‌بهادران)
ارزیابی اثرات اقتصادی طرح آمایش مناطق مرزی کشور در استان سیستان و بلوچستان طی دهه 1380
ارزیابی کاربری اراضی شهری، نمونه موردی: شهر سردشت
تأثیر عناصر اقلیمی بر افزایش بازده باغات مرکبات در شهرستان جهرم با تأکید بر محصول پرتقال
*