نقش مورفومتری سوحل دریای خزر و تغییرات سطح آب دریا در مدیریت ساحلی مطالعه موردی از رودخانه سفیدرود تا مرز گیلان و مازندران

بررسی و ارزیابی اثرات خشکسالیهای اخیر بر آبهای زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص (SPI)
ارزیابی فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی: شهر تبریز)
سنجش شاخص‌های پایداری شهر کوچک وحیدیه (با تاکید بر نقش شهرهای کوچک در توسعه مناطق حومه کلان‌شهر تهران)
توسعه و برنامه‌ریزی گردشگری در منطقه آزاد کیش و تاثیر آن بر همگرایی کشورهای حوزه خلیج فارس
بررسی جغرافیای جرم با تأکید بر جرائم خشن در شهر اهواز
بررسی پیاده‌سازی ممیزی املاک مبتنی بر ژئوانفورماتیک و تاثیر آن در مدیریت شهری
تبیین تأثیر محورهای ارتباطی بر تغییر کاربری اراضی (مورد مطالعه: محور نجف آباد-اصفهان)
نقش عوامل اجتماعی در هویت بخشی شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید پرند)
تحلیل توزیع فضایی- مکانی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری زاهدان
تحلیلی بر موانع گذر از شیوه‌های سنتی تولید به شیوه‌های نوین مطالعه موردی: دهستان کرانی
تاثیر نوسانات بارش بر عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی استان کرمانشاه)
روند تغییرات کویرهای حوضه دریاچه نمک در کواترنر پایانی و هولوسن
شبیه‌سازی تغییرات اقلیمی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از ریزگردانی داده‌های مدل گردش عمومی جو (GCMS) برای دوره اقلیمی ( 2040-2009)
*