تحلیلی در توان فیتوژئومورفولوژی انباره بیوسفری

ارزیابی شرایط زیست‌ آب و هوایی انسان در نواحی‌ آب و هوایی کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان
تحلیل توزیع فضایی خدمات الکترونیک شهری با تاکید بر رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: شهر بهبهان)
نقش طرح هادی در دگرگون سازی اجتماعی-اقتصادی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش پلنگ آباد(رحمانیه) شهرستان اشتهارد)
تاثیرات فضای مجازی بر قدرت ملی کشورها (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران)
بررسی قابلیتها و تنگناهای اکوتوریستی شهرستان ایرانشهر
ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مورفومتری موثر در تشکیل و گسترش مخروط افکنه‌ها (مطالعه موردی: مخروط افکنههای دامنه جنوبی البرز در استان سمنان)
بررسی مسائل و تحلیل فضایی ساختمان‌های بلندمرتبه (مطالعه موردی: مناطق جنوب رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان)
کاربرد فنون تحلیل چند معیاری و منطق فازی در تحلیل و ساماندهی مبلمان شهری (مطالعه موردی منطقه یک رشت)
ارزیابی و مکان‌یابی فضای سبز شهری با تاکید بر اصول توسعه پایدار (نمونه موردی منطقه 9 شهرداری مشهد)
ارزیابی پراکنش فضایی- مکانی خدمات بهداشتی- درمانی (بیمارستان ها) براساس فرآیند تحلیل شبکه فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی: شهر یز
مکان‌یابی سایت‌های اسکان موقت در کلان‌شهرهای لرزه‌خیر مطالعه موردی منطقه 2 کلان‌شهر تبریز
عوامل موثر در مهاجرپذیری روستاها (مطالعه موردی دهستان هیو)
پایش طوفان‌های گرد و غبار با استفاده از تصاویر نوری و مایکروویو در منطقه غرب و جنوب غرب ایران
*