جایگاه صنایع دستی (صنعت قالیبافی)در توسعه اقتصاد روستایی نمونه موردی: روستای بافران شهرستان نایین

تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری شهرستان پلدختر
تحلیل مرزبندی مناطق پدافندی جمهوری اسلامی ایران، ارائه مدل جدید و پیاده‌سازی در منطقه جنوب
پهنه‌بندی اکوتوریسم استان کردستان با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژی
تحلیل آسیب‌پذیری ناشی از زلزله در بافت کالبدی شهر کرج
بررسی شرایط اقلیمی استان خوزستان از نظر جایگزینی کشت چغندرقند با نیشکر
امکان‌سنجی صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما و تاثیر آن بر توسعه روستایی آبادان
تاثیرات امنیتی - اقتصادی ژئوپلیتیک جدید ایران در آسیای مرکزی (1991-2013)
تحلیل نظام توسعه روستایی شبکه‌ای در عراق؛ مطالعه موردی: استان کرکوک
بررسی اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری روستاهای بخش مرکزی شهرستان زابل
برنامه‌ریزی مشارکتی و تغییرات فضایی - کالبدی ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران
تحلیل‌ عوامل ‌موثر بر میزان تفاوت سطح ‌شهرگرایی ‌در تهران (مطالعه موردی: منطقه3 و 19)
تأثیر پرورش گل و گیاهان تزئینی در اقتصاد روستایی مطالعه موردی: دهستان فیلستان-شهرستان پاکدشت
بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرکهای صنعتی بر نواحی روستایی نمونه موردی: شهرک صنعتی چناران
*