ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد بانکی بر توسعه کشاورزی (نمونه موردی دهستان محمدیه شهرستان اردکان استان یزد)


ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد بانکی بر توسعه کشاورزی (نمونه موردی دهستان محمدیه شهرستان اردکان استان یزد)
رشد و توسعه کشاورزی از نمودهای بارز توسعه‌ ملی و اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود.


بررسی مقالات با موضوع گردشگری، چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی کشور در فاصله زمانی 1381 تا 1391
در ایران، اگر چه دولت جمهوری اسلامی در برنامه‌های توسعه‌ای خود در دهه اول سپس انقلاب اسلامی کشاورزی را محور توسعه برنامه داده هست،‌ ولی با این حال این بخش هنوز با مشکلات زیادی از جمله کمبود اعتبارات مواجه هست.


بررسی پتانسیل برج‌های یادمانه‌ای به عنوان نماد گردشگری و نقش آن در جذب گردشگری (مطالعه موردی میلاد تهران)
بخش کشاورزی به دلیل ماهیت فصلی بودن ، بروز حوادث طبیعی، نیاز به ابزارآلات و نهاده‌های کشاورزی و ...


تحلیل همدیدی و دینامیکی بارش های شدید جنوب غرب ایران با استفاده از مدل عددی
به هستفاده از اعتبارات نیاز دارد.در این تحقیق به بررسی و ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد موسسه ماليی بر توسعه کشاورزی دهستان محمدیه اردکان برپايه روشهای توصیفی –تحلیلی وهمبستگی پرداخته شوده هست .


تحلیل چالش های مدیریت روستایی در راستای توسعه روستاها (مطالعه موردی: دهستان حومه، شهرستان سنندج)
در این تحقیق با مقایسه دو گروه از کشاورزانی که موفق به دریافت اعتبار شده‌اند(50نفر) و افرادی که از اعتبارات هستفاده نکردند(140نفر) به ارزیابی موضوع پرداخته شده هست.


ارزیابی میزان تحقق کاربری های طرح هادی شهر قلندرآباد
نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر اعتبارات بر توسعه کشاورزی بوده هست.


بررسی رابطه طول دوره بارش و میزان بارش در مناطق دیم زار آذربایجان (شرقی و غربی)
زیراطبق مقدار آماره آزمونT برابر 5/66 و سطح معنی داری اون صفر شده هست که از 0/05 کمتر هست.


تأثیر عملیات روانی رسانه‌های غربی بر ابعاد سیاسی، اجتماعی امنیت ملی


تأثیر تحریمهای بین‌المللی بر ساختار سیاسی - اجتماعی جمهوری اسلامی ایران


78 out of 100 based on 23 user ratings 848 reviews