تحلیل جایگاه شهر میانی نیشابور در استان خراسان رضوی


تحلیل جایگاه شهر میانی نیشابور در استان خراسان رضوی
این پژوهش تلاش دارد تا با تحلیل جایگاه شهر میانی نیشابور در هستان خراسان رضوی، نقش شهر‌های میانی در منطقه را با تأکید بر تئوری سلسله مراتب شهری و نظریه اقتصاد پایه مورد بررسی برنامه دهد.نتایج نشان می‌دهد که نظام سلسله مراتب شهری کشور دچار عدم تعادل و بی‌نظمی هست.


ارزیابی میزان تحقق کاربری های طرح هادی شهر قلندرآباد
و بر پايه تئوری سلسله مراتب شهری فاصله منطقی به لحاظ جمعیتی بین شهر اول (تهران) و دوم کشور (مشهد مقدس) وجود ندارد.


بررسی رابطه طول دوره بارش و میزان بارش در مناطق دیم زار آذربایجان (شرقی و غربی)
این مسأله در سطح مناطق و هستانها شدت بیشتری دارد.


تأثیر عملیات روانی رسانه‌های غربی بر ابعاد سیاسی، اجتماعی امنیت ملی
به طوریکه هم اکنون در هستان خراسان رضوی فاصله جمعیتی بین شهر مشهد مقدس به عنوان شهر اول و نیشابور به عنوان شهر سوم هستان 11/6 برابر به نفع مشهد مقدس می‌باشد.


تأثیر تحریمهای بین‌المللی بر ساختار سیاسی - اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
البته این روند در طی دهه 85 نسبت به دهه 75 با اندکی کاهش، بهبود پیدا کرده هست.


تاثیر پذیری اقتصاد شهر از اقتصاد روستاهای پیرامونی (نمونه موردی شهر اسدآباد همدان)
که با تقویت این روند امید هست نقش شهر‌های میانی موثر‌تر باشد.مطالعات میدانی در شهر نیشابور نشان می‌دهد که بخش صنعت از جایگاه خوبی برخوردار هست و به واسطه وجود بخش کشاورزی مستعد و زمینه‌ساز، موقعیت مناسب جغرافیایی و ارتباطی مطلوب و وجود زیرساختهای اولیه توسعه رشد مطلوبی داشته هست.


آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از شاخص های مختلف در شهرستان نوراباد لرستان
به طوریکه موجب اشتغالزایی و جذب سرمایه‌های غیر بومی در توسعه صنعت شده هست .


تلفیق تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات GIS جهت تهیه نقشه لند فرم، جزر و مد و مدل سه بعدی (موردی: شهرستان ساحلی جاسک)
لذا این بخش به عنوان یک بخش پیشرو می‌تواند در تقویت روند کاهش فاصله و اختلاف جمعیتی و امکاناتی بین شهر مشهد مقدس و نیشابور موثر باشد و همچنین به رونق‌بخش کشاورزی و خدمات کمک نماید.


تحلیل توزیع فضایی سرطان معده در استان اصفهان
همچنین به مقوله اشتغال و تنوع فعالیت‌های اقتصادی نیشابور کمک کرده و در نهایت به ارتقاء نقش شهر نیشابور در سطح منطقه خواهد انجامید


60 out of 100 based on 45 user ratings 1070 reviews