تاثیر تکتونیک فعال بر تحول اشکال ژئومورفولوژی حوضه ی ریجاب


تاثیر تکتونیک فعال بر تحول اشکال ژئومورفولوژی حوضه ی ریجاب
حوضه ریجاب با مساحت 189 کیلومترمربع در زاگرس شمال غربی در غرب هستان کرمانشاه و شمال شهرستان سرپل ذهاب واقع شده هست.


تاثیر ژئوپلیتیک انرژی بر شکل‌گیری ترتیبات امنیتی منطقه‌ای؛ مورد: منطقه خلیج فارس از دهه 1970 تا 2010 م
که به پنج زیرحوضه آبریز تقسیم می گردد.


بررسی میزان آسیب‌پذیری استان سمنان در برابر مخاطرات جوی و اقلیمی
از دیدگاه ساختمانی جزء واحد زاگرس چین خورده محسوب می شود.


عوامل موثر بر تملک بافت های فرسوده در فرآیند نوسازی (نمونه موردی محله آبکوه مشهد)
اسکلت اصلی اون از لایه های مقاوم و سخت دولومیت شهبازان و آهک آسماری ساخته شده هست.


نقش مدیریت منابع آب کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان دزلی، شهرستان سروآباد)
بخش شرقی اون به صورت تاقدیس فشرده هست و بخش غربی اون به شکل ناودیس می باشد که بیشترین فعالیت نئوتکتونیکی در این بخش خصوصاً در قسمت میانی وجود دارد.


بررسی قابلیت ها و محدودیت های ژئومورفولوژیکی در روند توسعه فیزیکی شهرها (نمونه موردی: شهر اصفهان)
این پدیده ناشی از عملکرد گسل کرند هست که باعث جابجایی لایه های آهکی – دولومیتی در محدوده ناودیس از شمال شرق به جنوب غرب و کج شدن اون به طرف جنوب غرب و وقوع گسیختگی در کمر یال جنوب غربی ناودیس بوده هست.


تحلیل اثرات اجتماعی - اقتصادی جاده ترانزیتی چابهار – میلک بر مناطق روستایی سیستان
وقوع گسیختگی طی فرایند خمش صورت گرفته و در نتیجه قطعات شکستگی دچار جابجایی چرخشی نیز شده اند.


نقش اقتصادی نواحی صنعتی برسکونتگاههای روستایی
این رویداد باعث شکل گیری یک سری گسل های طولی و عرضی شده هست که ساختمان آهکی – دولومیتی ناودیس ریجاب در جهات مختلف بریده اند.


نقش رسانه ها در افزایش مشارکت مردمی در مدیریت شهری (مطالعه موردی منطقه 4 تهران)
نتایج حاصل از بررسی این پژوهش که به دو روش تطبیقی و میدانی یعنی با تطبیق و تفسیر نقشه های توپوگرافی با هیدروگرافی و خط واره ها، ترسیم و تفسیر مقاطع زمین شناسی، تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای صورت گرفته هست.

و سپس بوسیله نرم افزارهای Arc GIS و Spss مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت.

در ارزیابی کمی فعالیت های نئوتکتونیکی از شاخص های عدم تقارن حوضه زهکشی(Af)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع اون(Vf)، شاخص سینوسی جبهه کوهستان(Smf)، شاخص شیب طولی رودخانه(Sl)، شاخص % قسمت بریده شده کوهستان(Fd)، شاخص % سطوح چند وجهی جبهه کوهستان(Fmf)، شاخص پیچ و خم رودخانه اصلی(S)، شاخص تقارن توپوگرافی معکوس(T)، شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی(?a)، شاخص انشعاب پذیری(R) و شاخص طبقه بندی(Iat) هستفاده گردید.

برای بررسی همه جانبه ی حوضه، شاخص ها در دو دسته کمیت های توپوگرافی Smf، Fd، Vf، Fmf برای جبهه کوهستان و شاخص های S، T، Af و Sl برای بررسی سامانه ی رودخانه ای مورد هستفاده برنامه گرفته هست.

برپايه شاخص طبقه بندی(Iat) بخش غربی حوضه که ناودیس ریجاب را دربرمی گیرد قسمت های شمالی و جنوبی از نظر نئوتکتونیکی فعال و قسمت های میانی اون خیلی فعال می باشد، اما بخش شرقی حوضه نیمه فعال هست.

برای بررسی نقش عامل زمین ساخت در شکل گیری و توسعه آبراهه ها در رابطه با الگوی جهت یافتگی گسل ها و درز و شکاف ها مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت، بدین منظور امتداد گسل ها، درز و شکاف ها و آبراهه های منطقه اندازه گیری و نمودار گلسرخی هر یک ترسیم گردید و با کمک روابط آماری و بررسی و انطباق نمودارهای گلسرخی مشخص شد که شبکه زهکشی متاثر از شرایط زمین ساخت (گسل ها) می باشد.

نتایج بدست آمده از رابطه بین گسل ها، درز و شکاف ها و آبراهه ها و مقادیر بدست آمده از شاخص های ژئومورفیک و بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی حاکی از فعالیت زیاد نئوتکتونیک در حوضه مورد مطالعه می باشد.


نمایه ها:


66 out of 100 based on 21 user ratings 446 reviews