تبیین تأثیر محورهای ارتباطی بر تغییر کاربری اراضی (مورد مطالعه: محور نجف آباد-اصفهان)


تبیین تأثیر محورهای ارتباطی بر تغییر کاربری اراضی (مورد مطالعه: محور نجف آباد-اصفهان)
کاربری زمین جزء مفاهیم پایه واصلی دانش شهرسازی و در واقع شالوده شکل گیری اون هست و به اندازه ای اهمیت دارد که برخی از برنامه ریزان شهری در کشورهای پیشرفته اون را مساوی با 2: برنامه ریزی شهری می دانند(حسین زاده دلیر ، ملکی ، 1386 امروزه در دنیا توجه خاصی به کنترل تحولات کاربری اراضی و پوشش سطح زمین شده هست .


ارزیابی طرح مسکن مهر بر اساس معیارهای سکونتگاه های پایدار (نمونه موردی: شهرک ابریشم استان البرز)
که بیشتر به خاطر تنظیم سیاست های مربوط به کاربری اراضی بوده هست که نیاز به اطلاعات کافی و جدید در مورد روند تحولات کاربری اراضی دارد .


بررسی نقش شاخص های جغرافیای پزشکی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی :مناطق روستایی شهرستان تیران وکرون )
به طور کلی تجارب جهانی نشان می دهد که چگونگی موفقیت در عرصه برنامه ریزی کاربری زمین شهری به همکاری و هماهنگی دودسته شرایط بستگی دارد که عبارت اند از : - وجود قوانین و سیاست های کلان مناسب در زمینه نحوه هستفاده از زمین - هستفاده از روش های کارآمد در تهیه واجرای طرح های شهری وبرنامه کاربری زمین .( 4 : (زیاری ، 1387 نوشتار حاضر به بررسی تغییرات کاربری اراضی محور ارتباطی نجف آباد- اصفهان ، بر مبنای تغییرات صورت گرفته در زمین های مجاور جاده ، از کاربری کشاورزی به سایر کاربری ها می پردازد.


نقش اماکن متبرکه مسیحیت، زرتشت و یهود در جذب گردشگر ایران
این بررسی ها با مقایسه کاربری اراضی موجود در دو دهه گذشته در محورنجف آباد- اصفهان یعنی در سال 1370 کامل می گردد و همچنین با تعیین پنج فاصله 100 متری از هر دو سمت محور تا عمق 500 متری ، تعداد وتنوع هر یک از کاربری ها در هر یک از این فواصل تعیین شده ، مورد بررسی وارزیابی برنامه می گیرد .


پهنه‌بندی سیلاب حوضه آبریز خیاوچای با استفاده از مدل CN
نتایج بررسی های صورت گرفته بیانگر این مطلب هست که این محور علیرغم اینکه یک محور ارتباطی بین شهری هست، در تمام طول مسیر خود توسط انواع کاربری های شهری وغیر شهری محصور گردیده هست و حتی در مجاورت شهرهای واقع در مسیر ، بیشتر نقش یک خیابان شهری را دارد تا یک جاده بین شهری واین خود بیانگر این مطلب هست که یابی این کاربری ها وتغییرات صورت گرفته در کاربری اراضی مجاور این محور دارای مکان برنامه وطرح مشخصی نبوده وساوقت یا ارگانی بر روند این تغییرات هیچ گونه نظارتی نداشته هست.


بررسی تاثیر کاربری های تجاری بر ترافیک بافت مرکزی شهر بجنورد
در نتیجه با توجه به اهمیت ونقشی که این محور در ارتباطات این منطقه دارد ، نظارت بیشتر بر روند تغییرات کاربری در این محور جهت سامان دهی هرچه بیشتر اون بسیار مهم و ضروری می باشد .


بررسی جغرافیای انتخابات مجلس شورای اسلامی مطالعه موردی : شهرستان نطنز و بخش قمصر در دوره های (هشتم و نهم)


بررسی مناسب سازی سیستم حمل ونقل عمومی شهری به منظور استفاده معلولین جسمی – حرکتی مطالعه موردی(خط یک BRT تهران)


54 out of 100 based on 39 user ratings 1064 reviews