سنجش عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص‌های حکمروایی خوب شهری (نمونه موردی: شهر یزد)


سنجش عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص‌های حکمروایی خوب شهری (نمونه موردی: شهر یزد)
مسائلی همچون رشد روز افزون جمعیت شهری، شهری شدن جوامع، جهانی شدن و ضرورت پاسخگویی و شهروندمداری، مدیران و تصمیم گیران را به سوی بهره گیری از روش های مطلوب در زمینه مدیریت شهری سوق داده هست؛ یکی از روشهای مطرح در این زمینه حکمروایی خوب شهری هست.


بررسی و ارزیابی مسیرهای گردشگری شهر کرمان با تاکید بر الگوهای رفتاری گردشگران
بنابراین مدیریت شهری با بکارگیری مولفه های حکمروایی خوب می تواند بر این مسائل و مشکلات غلبه کند.


تحلیل فضایی اثرات اقتصادی و اجتماعی اعتیاد در خانواده های روستایی؛ (مطالعه موردی: مددجویان تحت پوشش درمنطقه سیستان)
این پژوهش با هدف سنجش عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص های حکمروایی خوب شهری در یزد انجام گردیده هست.


مقایسه الگوریتم‌های MLC و ANN در طبقه‌بندی کشف تغییرات داده‌های ماهواره‌ای، مطالعه موردی: شهرستان ارومیه
نوع این پژوهش کاربردی و روش اون توصیفی- تحلیلی می باشد.


تحلیل شاخص‌های استرات‍‍ژی توسعه شهری (CDS) شاندیز با استفاده از مدلSWOT و ANP
جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه شهروندان و کارشناسان (شهرداری و شورای شهر) می باشد.


نقش سیستم‌های حمل و نقل در گسترش شهر سنندج
حجم نمونه برای شهروندان با هستفاده از فرمول کوکران 400 نفر به دست آمد و برای کارشناسان نیز تعداد 40 نفر از کارشناسان مربوطه انتخاب گردید.


تحلیلی بر الگوهای گردشی مسبب بارش های سنگین استان همدان
در این پژوهش با هستفاده از لوازم پرسشنامه که روایی اون از طریق پیش آزمون و پایایی اون با هستفاده از روش آلفای کرونباخ تایید شده، داده های مورد نیاز جهت سنجش عملکرد مدیریت شهری جمع آوری شده هست.


مقایسه دقت فضایی روش فازی و مدل شبکه عصبی در پهنه‌بندی وقوع بهمن (مطالعه موردی: کوهستان‌های شمالی البرز)
یافته های این پژوهش و نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که مدیریت شهری عملکرد مطلوبی در زمینه حکمروایی خوب شهری نداشته هست.


مدلسازی مدیریت مطلوب فضای سبز در شهر مشهد به روش سیستمی و با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک
از دیدگاه شهروندان مدیریت شهری در زمینه حکمروایی خوب شهری میانگینی پایین تر از حد متوسط داشته هست، اما از دیدگاه کارشناسان مدیریت شهری در 5 شاخص اثر بخشی و کارایی، شفافیت، قانونمداری، مسئولیت و پاسخگویی و شاخص بینش راهبردی میانگینی بالاتر از حد متوسط داشته اند و فقط سه شاخص مشارکت، عدالت و جهت گیری توافقی میانگین پایین تری از حد متوسط داشته هست.

در آخر نیز با توجه به عملکرد نامناسب مدیریت شهری در شهر یزد، پیشنهاداتی نیز در جهت بهبود حکمروایی خوب شهری در یزد ارائه گردید.
60 out of 100 based on 35 user ratings 410 reviews