بررسی نقش دهیاران در توسعه روستایی؛ نمونه موردی: شهرستان کهگیلویه


بررسی نقش دهیاران در توسعه روستایی؛ نمونه موردی: شهرستان کهگیلویه
تشکیل شوراهای اسلامی روستایی اقدامی موثر در فرایند مشارکت امت در توسعه نواحی روستایی محسوب می شود.


تحلیل فضایی اثرات اقتصادی و اجتماعی اعتیاد در خانواده های روستایی؛ (مطالعه موردی: مددجویان تحت پوشش درمنطقه سیستان)
ولی از اونجا که نقش شوراها مشورتی و نظارتی هست، بدون تشکیلات اجرایی ناقص بوده و نمی‌تواند وظایف خود را اجرا کند.


مقایسه الگوریتم‌های MLC و ANN در طبقه‌بندی کشف تغییرات داده‌های ماهواره‌ای، مطالعه موردی: شهرستان ارومیه
برای پر کردن این خلاء در سال 1377 برای اداره امور روستاها نهادی به نام «دهیاری» تأسیس شد.


تحلیل شاخص‌های استرات‍‍ژی توسعه شهری (CDS) شاندیز با استفاده از مدلSWOT و ANP
دهیاری‌ها به عنوان نماینده دولت در روستاها نقش بسزایی درحل و فصل مشکلات و مسایل روستاییان بر عهده دارند و باسابقه‌ای بیش ازربع قرن، امروزه به نوعی نهاد تثبیت شده به شمار می‌روند.


نقش سیستم‌های حمل و نقل در گسترش شهر سنندج
تحقیق حاضر به تحلیل نقش دهیاری‌ها در توسعه زیست محیطی و کالبدی دهستان طیبی گرمسیری بخش لنده در شهرستان کهگیلویه می‌پردازد.


تحلیلی بر الگوهای گردشی مسبب بارش های سنگین استان همدان
روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی هست.


مقایسه دقت فضایی روش فازی و مدل شبکه عصبی در پهنه‌بندی وقوع بهمن (مطالعه موردی: کوهستان‌های شمالی البرز)
دهستان طیبی-گرمسیری دارای23روستا و‌در مجموع دارای 8358 نفر جمعیت و 1486خانواراست،‌ دراین راستا 5 روستای این بخش از طریق نمونه گیری تصادفی سرپرستان خانوار روستایی جهت جواب دادن به پرسشنامه و مصاحبه انتخاب گردید.


مدلسازی مدیریت مطلوب فضای سبز در شهر مشهد به روش سیستمی و با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک
پس از جمع آوری و پردازش داده ها با تجزیه و تحلیل آماری با هستفاده از آزمون خی دو تک متغیره، این نتیجه حاصل شدکه دهیاری‌ها در توسعه روستایی درابعاد (کالبدی و زیست محیطی) در دهستان طیبی گرمسیری، شهرستان‌کهگیلویه نقش موثری ایفا نکرده هست.


تأثیر پارامترهای آب و هواشناسی بر عملکرد غلات پائیزه (گندم و جو) در استان البرز
مهمترین مشکل دهیاری‌ها در فرایند توسعه روستایی،کمبود منابع مالی و اعتباری برای توسعه بیشتر روستا هست که نیازمند اجرای روش های تامین پایدار منابع مالی بویژه در سطح محلی هست.
78 out of 100 based on 23 user ratings 848 reviews