بررسی توسعه یافتگی مناطق مرزی با رویکرد امنیتی؛ مطالعه موردی استان کردستان


بررسی توسعه یافتگی مناطق مرزی با رویکرد امنیتی؛ مطالعه موردی استان کردستان
توسعه و امنیت دو مولفه بسیارمهم در راستای ارتقاء سطح کیفی و رفاه مطلوب جوامع انسانی هست .


مقایسه تغییرات مورفولوژیکی دلتای رودخانه میناب قبل و پس از احداث سد میناب با استفاده از سنجش از دور
امنیت مرزها و مناطق مرزی به علت واقع شدن درحاشیه کشورها ازاهمیت بسزائی برخوردار می باشند وبه نوعی امنیت کشور وامنیت ملی از امنیت مرزها نشات میگیرد.


توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی، مطالعه موردی: شهر شوش کوی؛ شهید (وهب)
یکی از شرایط موثری که رابطه مستقیم با امنیت مرزی دارد میزان توسعه یافتگی مناطق مرزی می باشد.


طراحی الگوی توسعه کالبدی روستاهای در حال گذار (مطالعه موردی: روستای گلدشت شهرستان خمین)
هستان کردستان در غرب ایران برنامه گرفته هست و امتان کرد بزرگترین اقلیت جهان هستند .


بررسی تاثیر پایداری‌های جوی بر پتانسیل آلودگی هوای شهر تبریز
نگرش به این منطقه و کرد ها ،نگرشی امنیتی می باشد واز پتانسیل وامکانات انسانی ،مادی و طبیعی سرزمین محل سکونت اونها در عرصه ملی هستفاده نمی شود.


تجزیه و تحلیل منطقه عملیات مانور نظامی با تأکید بر مکان‌یابی یگان‌های نظامی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، در منطقه ن
نقش عدم توسعه و تبعیض در بحرانهای قومی وتوزیع نابرابر موقعيت ها ،سرمایه ها بین کردستان و مناطق مرکزی نقش بسیار پررنگی دارد واین امر امنیت این منطق را به چالش کشیده هست .هرچند تلاشهایی در راستای توسعه وارتقاء این هستان صورت گرفته هست ، ولیکن کافی نبوده و بیشتردرپی رفع نیازهای ضروری اون صورت گرفته هست.طبق آمارهای موجود،این هستان در رده های پائینی شاخص های توسعه قراردارد.


نقش مقاوم‌سازی مسکن روستایی در زیست پذیری روستاها (مطالعه موردی دهستان مهروئیه)
لذا هستفاده بهینه از ظرفیت مرزی بودن این هستان در ایجاد روابط مناسب اقتصادی با کشور عراق و هستفاده از این منطقه بصورت پل ارتباطی باسایر نقاط ایران،محرومیت زدایی و گسترش فرهنگ توسعه درسطح هستان کردستان، پرهیز از نگرش امنیتی نسبت به اون ، افزایش مشارکت امت کردستان در تعیین سرنوشت خود و هویت بخشی به امت کرد ، می تواند از راه کارهای موثر در پیشبرد توسعه در این هستان نام برد .


تحلیلی بر توسعه ناپایدار محله‌ای (مطالعه موردی: محله قراملک کلانشهر تبریز)
وزمینه افزایش امنیت پایدار را در این هستان فراهم نمود .


سنجش میزان آسیب پذیری کاربری‌های ویژه از منظر پدافند غیرعامل در کلان شهر اهواز (نمونه موردی: کاربری بهداشتی و درمانی)
درتعدادی ازکشورهای جهان ازروش توسعه درراستای افزایش امنیت مرزی هستفاده شده هست و دستآوردهای بسیاری داشته هست که میتوان به امنیت پایدار ازطریق توسعه مناطق مرزی،بین کشورمکزیک وامریکا اشاره کرد.
72 out of 100 based on 57 user ratings 482 reviews