پهنه‌بندی اکوتوریسم استان کردستان با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژی


پهنه‌بندی اکوتوریسم استان کردستان با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژی
امروزه اکوتوریسم به عنوان یکی از بخش های مهم و اصلی گردشگری اهمیت زیادی در توسعه پایدار ، حفاظت از نواحی طبیعی و ارتقای سطح رفاه جامعه میزبان دارد .


پیش‌بینی و ارزیابی تغییرات دمای دشت اردبیل با استفاده از مدل های گردش عمومی جو در محیط نرم افزار مجیک اسکنجن
هرچند اهمیت اون نسبت به گردشگری سنتی و توده ای اندک هست اما روز به روز بر اهمیت اون اضافه کرده می شود .


تحلیل روند دما و بارش و تاثیر لکه های خورشیدی بر آنها در استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان
پدیده ها و پارامترهای ژئومورفولوژیکی به عنوان یکی از معیارهای مهم در اکوتوریسم مطرح هست که شناسایی این معیارها در تعیین نواحی مستعد اکوتوریسم اهمیت بالایی دارد .


بررسی موانع و چالش‌های توسعه در روستاهای مرزی؛ (مطالعه موردی: روستاهای بخش سنگان شهرستان خواف)
ویژگیهای اقلیمی، جغرافیایی و توپوگرافی، شرایط کم نظیر اکولوژیکی، پوشش مرتعی و جنگلی و مناطق سرسبز هستان کردستان از جاذبه های طبیت گردی منطقه محسوب می شود .


واکاوی، شاخص‌های محیطی-کالبدی موثر در وقوع جرم در شهر اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: محدوده کلانتری های 15 و16)
هدف از این پژوهش ؛ پهنه بندی و شناسایی پهنه های مناسب اکوتوریسم با هستفاده از پارامترهای موثر در این فعالیت می باشد .


تاثیر فازهای مختلف نوسانات اطلس شمالی (NAO) بر سامانه‌های بارش‌زای زمستانه در ایران
بدین منظور برای هر نوع فعالیت اکوتوریسمی در هستان پارامترهای طبیعی ژئومورفیک و انسانی نظیر ارتفاع ، شیب ، فاصله از جنگل ، فاصله از دریاچه و...


سامانه‌های همدید توأم با فازهای مختلف نوسان شمالگان (AO) و اثر آن بر دمای زمستانه ایران
تعیین گردید .


ساماندهی اسکان غیررسمی، مطالعه موردی: محله باغ نجاتی بجنورد
سپس نقشه های هر کدام از معیارها با هستفاده از منطق فازی در یک محدوده وزنی(0-1) برنامه گرفته و با تلفیق این لایه ها از طریق عملگر گامای فازی نقشه نهایی پهنه بندی اکوتوریسم تهیه گردید .


تحلیل فضایی تفاوت قیمت زمین و مسکن در نواحی شهری تبریز با استفاده از تکنیک رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)
نتایج بررسی نشان می دهد که حدود 29/3 % از کل مساحت هستان کردستان دارای پتانسیل بالایی در فعالیت های اکوتوریسمی می باشد که این پهنه ها عمدتاً در نیمه غربی هستان واقع شده اند .که علت اون تمرکز بالای پارامترهای موثر اکوتوریسم در نیمه غربی هستان می باشد .
60 out of 100 based on 55 user ratings 980 reviews