برنامه‌ریزی توسعه شهر بابلسر با رویکرد راهبرد توسعه شهری (CDS)


برنامه‌ریزی توسعه شهر بابلسر با رویکرد راهبرد توسعه شهری (CDS)
طرح هستراتژی توسعه شهری، رویکرد راهبردی هست که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه با هستقبال مواجه شده هست.


ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی جهت مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی: دشت بهبهان)
در حالیکه که طرح-های جامع و تفصیلی که سند توسعه شهر در کشور ما محسوب می-شوند بیشتر نقش بازدارنده داشته و نقش هدایت نمايندگی اونها بسیار کمرنگ هست، اما طرح‌های هستراتژیک می‌توانند شهرداری-ها و نهادهی امتی را از حالت انفعال بیرون آورند و به اونها نقشی فعال و هدفمند در جهت توسعه شهر اعطا نمایند.


بررسی و سنجش عدالت فضایی در بهره‌مندی از خدمات عمومی شهری (مطالعه موردی: مناطق ده‌گانه شهر تبریز)
شهر بابلسر با توجه به مشکلاتی که در راه توسعه داشته هست طرح‌‌های جامع از رفع این مشکلات ناتوان بوده‌اند و به همین دلیل نیاز به طرح‌های هستراتژیک برای رفع این مشکلات مشهود هست.


ارزیابی نقش فعالیتهای نئوتکتونیک در حوضه آبخیز سد یامچی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک GIS
این تحقیق با هستفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و در دو بخش کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده هست.


تحلیل نظام ژئوکالچر جهانی و جایگاه ایران
اطلاعات میدانی در قالب پرسشنامه از سه جامعه آماری؛ مسولین شهری(50 نفر)، شهروندان (320) و نخبگان شهری(50 نفر) بدست آمده هست.


تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری در شهر اهواز
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSSو آزمون تحلیل واریانس یک طرفه(ANOVA) هستفاده شده هست.


ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح هادی شهر باسمنج
نتایج نشان می-دهد؛ که از نظر گروه‌های مختلف شهری، شهر بابلسر به لحاظ شاخص‌هایCDS در وضعیت چندان مطلوبی برنامه ندارد و همچنین نتایج حاصل از آزمون اونوا نیز نشان می‌دهد که بین نظرات گروه‌های مختلف شهری(مسولین، شهروندان، نخبگان شهری) به لحاظ شاخص‌های CDS تفاوت معناداری وجود دارد.


بررسی مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر کارآفرینی زنان روستایی
نتایج حاصل از تحلیل SWOT نیز نشان می‌دهد که شهر بابلسر نسبت به شاخص-هایمدلCDS در موقعیت تهاجمی برنامه می‌گیرد.


تغییر پذیری زمانی - مکانی خشکی درایران
در ادامه هستراتژیهایی جهت توسعه شهر ارائه شده‌اند و در نهایت بوسیله ماتریس برنامه‌ریزی هستراتژیک کمی (QSPM) اقدام به اولویت‌بندی هستراتژی‌ها شد.

که هستراتژی تقویت زیرساختهای بخش گردشگری با تأکید بر بهره‌برداری بهینه از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی موجود، با امتیاز 3.15 در اولویت اول جهت توسعه شهر بابلسر در آینده برنامه گرفت.
72 out of 100 based on 27 user ratings 452 reviews