ارزیابی و مطالعه تغییر و تحولات فضایی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (نمونه موردی روستاهای پیرامونی شهر ارومیه)


ارزیابی و مطالعه تغییر و تحولات فضایی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (نمونه موردی روستاهای پیرامونی شهر ارومیه)
روابط موجود میان شهر و روستا و چگونگی کم و کیف اون به صورتهای گوناگون بر شکل پذیری رشد و توسعه سکونتگاههای روستایی و همچنین بر روابط درونی و بیرونی اونها اثر می گذاردرابطه شهر و روستا از گذشته تاکنون دچار فراز و نشیب‌های فراوانی شده هست و تحت تأثیر شرایط مختلف در سطوح مختلف اشکال متفاوتی به خود گرفته هست.


تحلیلی بر عدالت اجتماعی و فرایند برنامه‌ریزی شهری در کلان‌شهر تبریز مطالعه‌ی موردی: دسترسی به پارک ائل‌گلی و فرودگاه کلان‌شهرِ تبریز
گاه باعث به وجود آمدن بستری مناسب برای توسعه منطقه‌ای شده و گاهی موجب برهم خوردن توازن شهر و روستا و در نتیجه عدم توسعه مناسب منطقه‌ای شده هست.


بررسی عوامل ادراکی موثر در تقاضای جاذبه‌های گردشگری درون شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
روش تحقیق مورد هستفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی هست و برای هستخراج داده‌های مورد نیاز از فن مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی بهره گرفته‌شده، ضمن اون که در زمینه‌ی نقشه‌های ارائه‌شده و اطلاعات مربوط به اون‌ها نیز از GIS Arc هستفاده شده هست.


مطالعه ویژگی‌های اکوتوریسمی استان اصفهان به منظور مکان‌یابی دهکده‌های گردشگری
جامعه آماری نیز روستاهای پیرامونی شهر ارومیه می‌باشند که از بین اون‌ها 7 روستا به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردیدند این روستاها دارای 5755 نفر جمعیت و 1525 خانوار با هستفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران به تناسب حجم جمعیتی هر روستا، سهمیه هر یک از روستاها از تعداد نمونه‌ها معین‌شده و سپس با هستفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده اقدام به تکمیل پرسشنامه گردید، روش گردآوری اطلاعات نیز اسنادی و از داده های کتابخانه ای و میدانی همچنین در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های کمی (آمار توصیفی و و کیفی هستفاده شده هست.


تاثیر مدیریت مطلوب شهری بر اجرای طرح تفضیلی (نمونه موردی– منطقه 8)
پژوهش حاضر، به دنبال ارزیابی و مطالعه تغییر و تحولات فضایی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهر ارومیه هست.


ارزیابی و شبیه‌سازی رشد آتی کلانشهر ارومیه در افق سال 2035 میلادی با مدل سلولهای خودکار و RS
مهم‌ترین یافته‌های پژوهش عبارت‌اند از: گسترش ازیک طرف باعث تغییرات درکاربری اراضی و از طرف دیگر موجب بهبود کیفیت زندگی و سکونتگاه های روستایی پیرامون شده هست.


ارزیابی تاثیر توزیع کاربری اراضی و جمعیت بر ترافیک شهری (نمونه موردی بخش مرکزی شهر سنندج)
در پایان سعی شده با توجه به نتایج تحقیق یک سری راهکار ارائه شده هست.


بررسی احساس امنیت کاربران فضاهای عمومی در سطوح مناطق مختلف شهری (مطالعه موردی کلانشهر شیراز)


بررسی موانع تغییر رویکرد برنامه‌ریزی شهری از طرح جامع به طرح استراتژیک در ایران


60 out of 100 based on 35 user ratings 710 reviews