تعیین ظرفیت تحمل گردشگری (گردشگرپذیری) (مطالعه موردی رود دره فرحزاد واقع در دامنه جنوبی البرز در محدوده شمال تهران)


تعیین ظرفیت تحمل گردشگری (گردشگرپذیری) (مطالعه موردی رود دره فرحزاد واقع در دامنه جنوبی البرز در محدوده شمال تهران)
تأکید بر توسعه پایدار گردشگری بدون در نظر گرفتن ظرفیت توان تحمل در واقع اثرات مخربی را برای محیط زیست و اکولوژی پایدار و ناپایدار مناطق مستعد جذب گردشگر بوجود خواهد آورد.


ارزیابی طرحها و برنامه های توسعه شهری با رویکرد (کربن صفر) مطالعه موردی:شهر تبریز
از این رو با توجه به حساسیت امر توسعه گردشگری در مناطق تفرجگاهی نزدیک به مراکز پرجمعیت شهری که یکی از گزینه های انتخابی شهروندان جهت پرنمودن اوقات فراغت میان مدت می باشد، لزوم بررسی توان اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مناطق باید بیشتر مورد توجه برنامه بگیرد.


تحلیلی بر عوامل موثر در تحولات الگوی مسکن روستایی با تاکید بر سبک زندگی (مطالعه موردی: دهستان اقبال شرقی، شهرستان قزوین)
بنابراین تحلیل توان اکولوژیکی روددره فرحزاد به عنوان تفرجگاهی در شمال پایتخت جهت تعیین قابلیت های این مکان در خصوص انجام فعالیت های گردشگری مورد بررسی و محاسبه برنامه گرفت.


بررسی سطح مطلوبیت کالبدی و کیفیت زیست‌محیطی سکونتگاه‌های روستایی در بخش مرکزی شهرستان فسا
روش تحقیق پیمایشی و کاربردی و داده های جمع آوری شده از طریق پیمایش، نقشه ها و تصاویر ماهواره ای و تحلیل اونها در فضای GIS، انجام گرفت.


بررسی قابلیت‌ها و توانمندی‌های توسعه گردشگری در مناطق روستایی با تأکید بر گردشگری آیینی مطالعه موردی: روستای تاریخی انجدان، شهرستان اراک
ابتدا توان اکولوژیکی و تناسب سرزمین برای توسعه تفرج در دوسطح گسترده و متمرکز تعیین گردید تا سطح مناسب جهت هستفاده گردشگری مشخص شود.


کاربرد AHP-FUZZY در تعیین مسیر راه آهن در محیط GIS مطالعه موردی: محور تبریز- ورزقان
سپس ظرفیت برد نواحی مناسب برای توسعه گردشگری از محدوده های مطالعاتی محاسبه گردید.


ارزیابی واکنش تغییرات مورفولوژیکی رودخانه‌ای در حوضه‌های آبریز به تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان چای)
با هستفاده از مدل ویژه اکولوژیکی اکوتوریسم، منطقه مورد مطالعه ارزیابی گردید، بنابراین محدوده 30655 هکتاری روددره فرحزاد به عنوان منطقه اختصاصی مورد بررسی در این پژوهش که 1194 هکتار از اون دارای قابلیت توریسم تفرجی گسترده می باشد، روزانه دارای ظرفیت برد و کشش جذب 398000 نفر هست.


تحلیل آماری- همدیدی بارش برف بهاره در استان زنجان
ارزیابی توان اکولوژیکی فرحزاد و مدل کاربری توریسم برپايه تفرج گسترده که شامل فعالیت های طبیعت گردی گردشگران و بازدیدنمايندگان از منطقه هست، نشان می دهد که به طور مستقیم حضور گردشگران در طول مسیر روددره فرحزاد مهمترین عامل تخریبی محیط زیست هست.


بررسی قابلیت‌ها و توانهای اکوتوریسم درمدیریت و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان)
تخریب پوشش گیاهی به سبب پیاده روی، دامنه نوردی و آتش، تهدید حیات جانوری منطقه، انباشت زباله و آلودگی چشمه ها و منابع آبی از مهمترین اثرات منفی حاصل از حضور و فعالیت های گردشگران مبتنی بر گردشگری گسترده هست.

به طوری که منطقه در یک روز برپايه برد واقعی توان بیش از پذیرش 243340 نفر را نخواهد داشت.

تفرج متمرکز پایین دست دره فرحزاد مبتنی برارائه خدمات و تأسیسات گردشگری اتفاق افتاده هست، اما در طول مسیر روددره فرحزاد در بالادست به دلیل شرایط محدود نماينده و توان اکولوژیکی مبتنی بر تفرج گسترده و شیب بدست آمده هر گونه تأسیسات اقامتی، پذیرایی و تفریحی قابلیت ارائه به عنوان خدمات را ندارند.
60 out of 100 based on 45 user ratings 320 reviews