تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی-اجتماعی روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه


تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی-اجتماعی روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه
جمعیت از دیدگاه نوین، ابزار، وسیله‌ی کار و بهره‌گیرنده نهایی روند توسعه محسوب می‌شود.


راهبردهای موثر بر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر گچساران
این بینش جمعیت را تنها یک مقوله کمی تلقی نکرده بلکه ساختار کیفی اون را نیز مورد توجه برنامه می‌دهد.


نقش مدیریت پسماند در توسعه سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش ساربوک، شهرستان قصرقند)
یکی از مباحث مهم در این رابطه، سالخوردگی جمعیت هست که امروزه در شهرها و بویژه روستاهای کشور ظاهر شده هست و یکی از دلایل بازدارنده توسعه روستایی محسوب می‌شود.


بررسی نقش دفاتر ICT روستایی در توسعه‌ی اجتماعی زنان روستایی شهرستان شهرضا
با این دیدگاه، هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی - اجتماعی روستایی در بخش جلگه رُخ شهرستان تربت حیدریه بود که با روش توصیفی – تحلیلی، مبتنی بر مطالعات میدانی انجام شد.


تحلیل همدید موج های سرمای زمستانی در ایران
جمع‌آوری داده‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه انجام شد که در راستای شناخت وضعیت توسعه روستاهای منطقه، تعداد 48 شاخص در دو بعد اجتماعی و اقتصادی مورد شناسایی و تجزیه – تحلیل برنامه گرفت؛ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تهیه نقشه‌ها به ترتیب از آزمون‌های آماری نرم‌افزار SPSS و GIS هستفاده شد.


بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز (پارک‌های درون شهری) منطقه 1و4 شهرداری نجف‌آباد
متناسب با نتایج آزمون من‌ویتنی و سطح معناداری کمتر از 05/0، به تفاوت معنادار سطح توسعه بین روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده پی برده شد.


نقش مهاجرین در شکل‌گیری اکولوژی اجتماعی شهر شیراز (مطالعه موردی: کوی چهار راه ریشمک، حسینی‌الهاشمی)
همچنین متناسب با یافته‌های پژوهش، میانگین بعد اجتماعی در روستاهای جوان 07/4 و در روستاهای سالخورده 44/2 بوده و میانگین بعد اقتصادی 92/3 و 64/1 به ترتیب در روستاهای جوان و سالخورده به دست آمد.


بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی در نواحی روستایی، مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان
درمجموع، نتایج پژوهش حاکی از اون هست که پدیده سالخوردگی در توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاهای این بخش نقش بازدارنده ایفا نموده هست.


مطالعه تطبیقی سهم و توزیع سرانه‌های خدمات شهری براساس الگوها و ضوابط مصوب طرح‌های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح تفصیلی منطقه 2 شهردار72 out of 100 based on 17 user ratings 242 reviews