تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی:دهستان قرق شهرستان گرگان)


تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی:دهستان قرق شهرستان گرگان)
کیفیت زندگی مفهومی چند جانبه و چند بعدی هست، و تنها جنبه های مادی زندگی را در بر نمی گیرد؛ اندازه گیری و پی بردن به اون خود در گرو شرایط مختلف محیطی – اکولوژیک، اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی می باشد و خصوصیات فردی افراد جامعه نیز در اون دخالت دارند.


نقش مدیریت پسماند در توسعه سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش ساربوک، شهرستان قصرقند)
در این پژوهش سعی شده هست که به این پرسش اصلی جواب داده شود که: معیارها و شاخص های کیفیت زندگی مناسب با ویژگی های بومی- محلی دهستان قرق کدامند آیا روستاهای دهستان قرق شهرستان گرگان از سطح کیفیت زندگی مطلوبی برخوردارند؟ آیا بین سکونتگاه های روستایی دهستان قرق بر پايه کیفیت زندگی در ابعاد مختلف محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی تفاوت فضایی معناداری وجود دارد؟ وچه عواملی بر تفاوت های فضایی سطح کیفیت زندگی در بین روستاهای دهستان قرق موثرند؟ تا از این طریق ابعاد و شاخص های کیفیت زندگی تعریف شود.


بررسی نقش دفاتر ICT روستایی در توسعه‌ی اجتماعی زنان روستایی شهرستان شهرضا
روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه هست.


تحلیل همدید موج های سرمای زمستانی در ایران
5 روستای دهستان قرق به عنوان نمونه تعیین شده (تکمیل پرسشنامه نزد 340 نفر از سرپرستان خانوارها ) و داده های مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری گردیده هست؛ در نهایت، داده های گردآوری شده از دو روش آمار توصیفی و هستنباطی (آزمون Tو تحلیل واریانس) مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته اند.


بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز (پارک‌های درون شهری) منطقه 1و4 شهرداری نجف‌آباد
یافته ها نشان می دهند که در مجموع از نظر ابعاد کیفیت زندگی در روستاهای دهستان قرق تفاوت معناداری بین همه روستاها مشاهده می شود و درنهایت روستاهای مورد مطالعه، از نظر سطح کلی کیفیت زندگی، در دو طبقه برنامه می گیرند، که در طبقه یک به ترتیب روستاهای جعفرآباد ملک، نوده ملک، قرق و قلی آباد با بالاترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی جای دارند؛ و در طبقه دو روستای گناره با پایین ترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی برنامه می گیرد.


نقش مهاجرین در شکل‌گیری اکولوژی اجتماعی شهر شیراز (مطالعه موردی: کوی چهار راه ریشمک، حسینی‌الهاشمی)
و هم چنین یافته ها حاکی از این هستند که در مجموع بعد فاصله روستا از جاده اصلی، فاصله روستا تاشهر و تنوع قومیتی در روستاها بر کیفیت زندگی روستاهای نمونه تأثیر گذار هستند.


بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی در نواحی روستایی، مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان
به طوری که بعد فاصله بر همه ی مولفه های کیفیت زندگی تأثیر گذار هست اما عامل تنوع قومیتی بر کیفیت اجتماعی و کیفیت کالبدی سکونتگاه ها تأثیر گذار هست.


مطالعه تطبیقی سهم و توزیع سرانه‌های خدمات شهری براساس الگوها و ضوابط مصوب طرح‌های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح تفصیلی منطقه 2 شهردار


کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی فرسایش و تولید رسوب حوضه آبریز گلفرج


78 out of 100 based on 63 user ratings 788 reviews