تحلیل پیامدهای بازاریابی محصولات کشاورزی (انجیر) در اقتصاد روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای سمغان، ملایانبار و چکک شهرستان کازرون


تحلیل پیامدهای بازاریابی محصولات کشاورزی (انجیر) در اقتصاد روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای سمغان، ملایانبار و چکک شهرستان کازرون
نظر به اینکه بازاریابی محصولات کشاورزی به کلیه عملیاتی که از هنگام تولید محصول تا مصرف اون انجام می شود و با ابعاد اجتماعی و اقتصادی و محیطی همراه می شود و با توجه به پارادایم توسعه پایدار که در بطن خود بازاریابی پایدار را نیز در بر می‌گیرد و این خود به توسعه پایدار منجر می شود، به این مسئله پرداخته شده که الگوی بازاریابی در منطقه مورد مطالعه ناپایدار هست.


بررسی توسعه کالبدی شهرستان اسدآباد در دو دهه اخیر
با همه این تفاسیر پژوهش حاضر بر اون هست که به این‌دو پرسش جواب گوید که: بازاریابی محصولات کشاورزی در منطقه مورد مطالع از چه الگویی پیروی می‌کند؟ و این بازاریابی سبب چه پیامدهایی شده هست؟ روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با هستفاده از پرسش‌نامه می‌باشد که اطلاعات جمع آوری شده با هستفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته هست.


تحلیل نابرابری‌های فضایی بر پایه شاخص‌های اجتماعی در شهرهای میانه اندام ( نمونه موردی: شهر میاندوآب)
نتایج آزمونهای آماری نشان داد که بر پايه نظرات جامعه نمونه شاخص‌های قابلیت دسترسی، اعتقاد به سودآوری، جریان اطلاعات، زیرساخت، رضایت شغلی، آموزش و سطح آگاهی از دانش روز تولید محصول انجیر در وضعیت موجود در منطقه مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط برآورد شد و لذا فرضیه اول پژوهش تایید گردید و میزان اهمیت کلیه شاخص‌ها از نگاه باغداران روستایی بیشتر از میانگین هستاندارد ارزیابی شد

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای کیفیت زندگی در منطقه 8 شهرداری مشهد


60 out of 100 based on 15 user ratings 590 reviews

ارزیابی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر داراب با تاکید بر فضاهای رها شده شهری
مقایسه روش‌های متداول و پیشرفته طبقه‌بندی در ارزیابی خطر زلزله (مطالعه موردی: ورزقان)
مطالعه کارایی تصاویر ماهواره‌ای در تشخیص تغییرات کیفیت آب دریاچه ارومیه (با تأکید بر تأثیرات میانگذر شهید کلانتری)
نقش پدافند غیرعامل در پایداری کالبدی سکونتگاههای روستایی مناطق مرزی (مطالعه موردی: سکونتگاههای روستایی نوار مرزی شهرستان پیرانشهر)
بررسی روش تصمیم‌گیری TOPSIS سلسله مراتبی فازی در تعیین حساسیت مناطق ساحلی به آلودگی نفتی (مطالعه موردی سواحل استان هرمزگان)
بررسی چگونگی تاثیر لیتولویی آذرین و دگرگونی بر تحول لندفرمها و شبکه آبها (نمونه موردی: توده الوند)
مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشی (پردیس‌های بین‌المللی و جذب دانشجویان خارجی)
مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر گردشگری ورزشی (طراحی سایت ورزشی برای برگزاری بازیهای آسیایی و بین‌المللی)
طبقه‌بندی اگروکلیمایی کشت کلزا در آذربایجان شرقی
تحلیلی بر نقش و جایگاه روشنایی معابر شهری در برنامه‌ریزی شهری؛ مطالعه موردی: کوی ولیعصر و محله عباسی کلان‌شهر تبریز
ارزیابی میزان آمادگی شهرداری نیشابور جهت استقرار مدیریت دانش
*