سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: مناطق 2و7 شهری اهواز )


سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: مناطق 2و7 شهری اهواز )
کیفیت زندگی شهری مفهوم گسترده‌ای هست که دارای معانی گوناگونی برای افراد و گروه‌های مختلف می‌باشد.


تاثیر کشت دوم براقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان سردار جنگل، شهرستان فومن)
می‌توان اون را به عنوان سنجه‌ای برای رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندی و ...


واکاوی همدید آماری تیپ‌های هوای ارومیه طی دهه‌های اخیر
تفسیر کرده‌اند.


پتانسیل‌سنجی افزایش بارش با استفاده از فناوری بارورسازی ابرها در استان لرستان
شهر اهواز به عنوان هفتمین کلان‌شهر ایران با معضلات و مشکلات زیادی در رابطه باکیفیت زندگی روبرو هست.


تحلیل فضایی موانع و محدودیت‌های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیست
پژوهش حاضر باهدف سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری در سطح نواحی4 گانه مناطق دو و هفت شهری اهواز صورت گرفته هست.


بررسی و تحلیل توسعه حاشیه‌نشینی در شهر کرمانشاه (مطالعه موردی محله دولت آباد)
ماهیت این پژوهش نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی هست.


تحلیلی بر ژئواکونومی قطر و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران با تاکید بر انرژی
به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی شده هست.


تحلیل رویکرد مشارکت مردمی در احیاء وبازسازی بافت فرسوده (نمونه موردی: محله حاجی همدان)
جامعه آماری پژوهش، شهروندان نواحی4 گانه منطقه دو و هفت شهری اهواز بوده هست.


تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری در برقراری عدالت فضایی (مورد مطالعه: شهر پیرانشهر)
نوع نمونه‌گیری، احتمالی طبقه‌بندی بود که بر پايه فرمول کوکران، حجم نمونه 383 به دست آمده هست.

تعداد پرسشنامه‌ها نیز متناسب با حجم جمعیت نواحی مورد مطالعه توزیع گردید.

در ادامه نیز با هستفاده از نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL، داده‌ها و اطلاعات، مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت.

بر پايه آزمون‌های گرفته‌شده بین میزان رضایتمندی شهروندان مناطق دو و هفت شهری اهواز تفاوت معناداری وجود دارد.

در مجموع، از نظر شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، زیست‌محیطی و خدمات شهری نواحی4 گانه منطقه دو هم از نظر تک‌تک شاخص‌های منتخب و هم از نظر مجموع شاخص‌ها از نواحی 4 گانه منطقه هفت شهری اهواز وضعیت بهتری برخورداراست


54 out of 100 based on 29 user ratings 704 reviews