بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی اجتماعی و روان‌شناختی کشاورزان گندمکار شهرستان اسلام آباد غرب


بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی اجتماعی و روان‌شناختی کشاورزان گندمکار شهرستان اسلام آباد غرب
امروزه توانمندسازی کشاورزان در ابعاد اقتصادی، فنی، اجتماعی و روان‌شناختی از اهداف پايه ی تعاونی‌های تولید به شمار می‌رود که باعث آماده شدن کشاورزان برای انواع فعالیت‌ها و روش‌های نوین، بهبود کیفیت زندگی و در نهایت دست‌یابی به توسعه پایدار خواهد گردید؛ با توجه به این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در ارتقاء توانمندسازی اجتماعی و روان‌شناختی کشاورزان گندمکار شهرستان اسلام آباد غرب انجام شده هست.


سنجش میزان رضایت‌مندی از کیفیت محیط زندگی از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: شهر جدید سهند)
برای انجام این پژوهش با هستفاده از روش کتابخانه‌ای و میدانی اقدام به توزیع 340 پرسش‌نامه بین کشاورزان گندمکار عضو و غیر عضو تعاونی تولید به شیوه مقایسه‌ای گردید که از بین هر کدام 170 نفر به عنوان نمونه در محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید.


بررسی نقش سرمایه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نسبت به نگرش مردم به اکوتوریسم مطالعه موردی:(شهرشهداد)
برای انجام این پژوهش از آزمون‌های آماری اسپیرمن، کای اسکور و یومان ویتنی در محیط نرم‌افزار spss20 هستفاده گردید.


ارزیابی اثرات منطقه‌ای توسعه توریسم شهری در توازن بخشی سطح نابرابری‌های فضایی- مکانی مناطق شهرداری- مطالعه موردی: شهر تبریز
همچنین با هستفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه 91/0 محاسبه شده هست.


بررسی اثرات هدفمندی یارانه‌ها در اقتصاد خانوارهای روستایی محدوده پروژه ترسیب کربن، مورد مطالعه: دشت حسین آباد غیناب، شهرستان سربیشه
تحلیل آزمون‌ها نشان از وجود ارتباط بین تعاونی تولید و توانمندسازی کشاورزان بود.


عوامل موثر بر گرایش به ساخت و ساز غیر‌مجاز در کرج
به طوری که نتایج این سه آزمون از 13 فرضیه مورد نظر حاکی از این هست که عضویت در تعاونی‌های تولید بر توانمندسازی اجتماعی و روان‌شناختی کشاورزان دارای تأثیر مثبت بوده و بین اون‌ها رابطه معنی‌دار وجود دارد و 13 فرضیه مورد نظر تأیید گردید.


آشکارسازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان؛ مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد
همچنین نتایج حاصل از تحلیل فضایی روستاهای مورد مطالعه نشان می‌دهد که از بین یازده روستایی که ساکنین اونها در تعاونی های تولیدی عضویت داشتند، روستاهای فرخ خانی، زینل خانی، بورک از بیشترین سطح توانمندسازی اجتماعی و روستاهای فرخ خانی، زینل خانی، باقرآباد علیا، پیرگه برسیمین و برف آباد سفلی از توانمندسازی روانشناختی بالاتری برخوردار بودند.


کاربرد پردازش تصاویر ماهواره ای در ارزیابی تغییرات سطوح کرانه‌ای رها شده از آب دریاچه اورمیه
در نهایت از نظر توانمندسازی اجتماعی و توانمندسازی روان‌شناختی به ترتیب روستاهای برف آباد سفلی، فرخ خانی و پیرگه برسیمین از سطح بالاتری برخوردار هستند.


مطالعه تطبیقی بندر آزاد چابهار با بندر گوادر پاکستان از لحاظ عملکرد اقتصادی و سیاسی66 out of 100 based on 61 user ratings 86 reviews