تحلیل آماری، همدیدی دماهای فرین بالای دوره‌ی گرم سال منطقه‌ی جنوب شرق ایران


تحلیل آماری، همدیدی دماهای فرین بالای دوره‌ی گرم سال منطقه‌ی جنوب شرق ایران
با ظهور پدیده‌ی گرمایش جهانی، طی سال‌های اخیر رخداد روزهای گرم و امواج گرمایی رو به افزایش بوده هست.


بررسی عوامل موثر بر دلبستگی به مکان و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری؛ مورد پژوهشی: بندر انزلی
منطقه جنوب شرق ایران به سبب موقعیت جنب حاره‌ای در معرض این فرین آب و هوایی برنامه دارد.


نتایج تخریب محلات جرم خیز در آسیب های اجتماعی (نمونه موردی: خاک سفید تهران)
در این پژوهش به بررسی ویژگی های آماری و شناسایی الگوهای همدید دماهای فرین بالای دوره‌ی گرم سال در جنوب شرق ایران پرداخته شده هست.


کاربرد روش تحلیل فرایند شبکه (ANP) در محیط GISبه منظور پهنه‌بندی سایت گردشگری در شهرستان جلفا
بدین منظور ابتدا داده های دمای 9 ایستگاه سینوپتیک در منطقه‌ی جنوب شرق اخذ گردید.


تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی در ناپایداری سکونتگاههای روستایی مرزی (مطالعه موردی: روستای کیمنه شهرستان پاوه)
سپس با اعمال شاخص فومیاکی بر روی میانگین دمای ایستگاه ها، مقادیر خروجی شاخص مذکور به دو طبقه گرم وخنک تقسیم شد و هر طبقه به زیر طبقات مختلف تقسیم گردید.


بررسی عوامل موثر بر تحولات فضایی قیمت مسکن در شهر سبزوار
نتایج حاکی از افزایش روند روزهای گرم و کاهش روند روزهای خنک می باشد.


بررسی فرآیندهای ژئومورفولوژیکی موثر بر زمین لغزش در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی
جهت بررسی الگوهای همدید تعداد 27 روز ابرگرم و 30 روز بسیار خنک انتخاب گردید.


تحلیل مراحل رشد فیزیکی شهر فریدونکنار درجهت ارائه راهکارهای مناسب
کم فشار حرارتی گنگ به عنوان الگوی سطح زمین و تراز 850 هکتوپاسکال، و زبانه های پرارتفاع جنب حاره در تراز های 700 و 500 هکتوپاسکال در پدیدآیی روزهای ابرگرم نقش آفرینی کرده اند.


نقش طرح هادی در توسعه کالبدی روستاها (مطالعه موردی روستاهای انجم آباد و پیغمبر از شهرستان رباط کریم)
در روزهای بسیار خنک در سطح زمین و تراز 850 هکتوپاسکال نفوذ پرفشار از شمال دریای مازندران و در ترازهای 700 و 500 هکتوپاسکال جابه جایی پرارتفاع جنب حاره به سوی عرض های بالا و برنامه گیری محور ناوه بر روی منطقه مورد مطالعه موجب فرارفت هوای خنک عرض های بالا شده هست.

الگوهای حاصل از تحلیل خوشه‌ای وارد نیز حاکی از اون هست که تنوعی در الگوهای مولد روزهای ابرگرم و بسیارخنک مشاهده نمی-شود.

وزش دما در روزهای ابرگرم نشان داد که به سبب وجود هسته‌ی کم فشار حرارتی در سطح زمین و منحنی پرارتفاع بر جنوب شرق ایران، هسته بیشینه دما منطبق بر منطقه مورد مطالعه بوده، و نمی توان فرمود وزش گرم از مناطق خارجی صورت گرفته هست.
80 out of 100 based on 50 user ratings 1250 reviews