بررسی موانع و چالش‌های توسعه در روستاهای مرزی؛ (مطالعه موردی: روستاهای بخش سنگان شهرستان خواف)


بررسی موانع و چالش‌های توسعه در روستاهای مرزی؛ (مطالعه موردی: روستاهای بخش سنگان شهرستان خواف)
سکونتگاه‌های روستایی به عنوان کوچک‌ترین واحد جغرافیایی، تحت تأثیر شرایط مختلفی نظیر شرایط طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی در بستر جغرافیایی و در قالب روابط انسان و محیط شکل گرفته‌اند و با توجه به تنوع بستر جغرافیایی اون‌ها، اشکال متنوعی از روستاها به وجود آمده هست.


بررسی عوامل موثر بر تحولات فضایی قیمت مسکن در شهر سبزوار
یکی از این اشکال، روستاهای مرزی می‌باشند.


بررسی فرآیندهای ژئومورفولوژیکی موثر بر زمین لغزش در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی
سکونتگاه‌های مرزی به دلیل تماس با محیط‌های گوناگون داخلی و خارجی از ویژگی‌های خاصی برخوردارند.


تحلیل مراحل رشد فیزیکی شهر فریدونکنار درجهت ارائه راهکارهای مناسب
وجود مبادلات و پیوندهای فضایی دو سوی مرز و بین کشورهای مجاور، آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات مختلف، مرزها را به کانون‌های حساسی تبديل ساخته هست.


نقش طرح هادی در توسعه کالبدی روستاها (مطالعه موردی روستاهای انجم آباد و پیغمبر از شهرستان رباط کریم)
اونچه که در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد توسعه همه جانبه سکونتگاه‌های مرزی هست.


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر جریانهای حداقل حوضه کرخه با استفاده از مدل‌های منطقه‌ای- دینامیکی اقلیم
برای دستیابی به توسعه همه جانبه سکونتگاه‌های مرزی، شناخت امکانات و تنگناهای توسعه این مناطق، امری ضروری هست تا بتوان با شناخت جامع، برنامه ریزی بهینه ای در جهت توسعه این نواحی ارائه نمود.


ارزیابی متناسب فضاهای شهری برای معلولین جسمی - حرکتی ( نمونه موردی محله منظریه تبریز)
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد شناخت مسئله هست که با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موانع و چالش‌های توسعه روستاهای مرزی بخش سنگان در ابعاد محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و ژئوپلیتیکی می‌پردازد.


نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی‌های تولیدی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نمین)
جامعه نمونه این پژوهش 12 روستای مرزی بخش سنگان با 3007 خانوار بوده که بر پايه فرمول کوکران 387 سرپرست خانوار مورد ارزیابی برنامه گرفته هست.


کاربرد فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بررسی تغییرات کاربری اراضی، مطالعه موردی: شهرستان بناب
بر پايه نتایج به دست آمده می‌توان فرمود که از مهم‌ترین چالش‌های محیطی توسعه می‌توان به کمبود بارندگی، پایین بودن میزان رطوبت نسبی، اختلاف زیاد دمای حداقل و حداکثر مطلق، در بعد اجتماعی به پایین بودن سطح سواد، مشارکت پایین بین ساکنین منطقه، اختلافات قومی و مذهبی و پایین بودن میزان اعتماد اجتماعی، در بعد اقتصادی به کمبود منابع تأمین آب و اراضی آبی کشاورزی، فقر پوشش گیاهی مراتع، برنامه گرفتن مراتع بعضی از روستاها در پشت خاکریز مرزی، کیفیت نامطلوب آب شرب در سطح کل بخش، در بعد کالبدی به مقاومت پایین ساختمان‌های مسکونی، کمبود اراضی جهت ساخت واحدهای مسکونی، بهداشت نامناسب محیط زندگی و کیفیت نامطلوب راه‌های دسترسی و در بعد ژئوپلیتیکی به قاچاق کالا و مواد مخدر و تغییر در ساختار معیشت ساکنین در سال‌های اخیر به دلیل ناامنی‌هایی که وجود داشته هست، اشاره کرد.
66 out of 100 based on 21 user ratings 896 reviews