ارزیابی اجتماعی - اقتصادی و کالبدی سکونتگاههای غیر رسمی کلانشهر مشهد با رویکرد توانمندسازی (مطالعه موردی: شهرک امام علی)


ارزیابی اجتماعی - اقتصادی و کالبدی سکونتگاههای غیر رسمی کلانشهر مشهد با رویکرد توانمندسازی (مطالعه موردی: شهرک امام علی)
اسکان غیر رسمی در کلانشهرهای جهان سوم و ایران مسبوق به زمینه ها و دلایل شکل گیری متعددی هست.


بررسی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: شهرستانهای مشهد و بینالود)
با توجه به برون زادگی پدیده شهرنشینی در ایران و همچنین اتکای اقتصاد ملی به پیشتازی کلانشهرها در اقتصاد جهانی بنابراین توجه به موضوع حاشیه نشینی حیاتی و مهم هست.


بررسی اثرات سکونت‌گزینی غیررسمی افاغنه در روستاهای مرزی سیستان
در کلانشهر مشهد مقدس به عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان عرصه های فضایی بسیاری در سیطره پدیده فوق هست.


بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی طرح های تفضیلی بر خدمات شهری نمونه موردی: شهر مریوان
گذار از دوره های فکری و انگاره ای ساماندهی اسکان غیر رسمی توجهات را به سمت توانمندسازی اون معطوف کرده هست.


ارزیابی همسویی راهبردها و زیر ساخت‌های سازمانی و فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات الکترونیک در سازمان فاوا شهرداری مشهد
رهیافت توانمندسازی با حمایت مالی موسسه مالي جهانی و پشتوانه نظری که بسیاری از اندیشمندان اجتماعی فراهم کرده اند معطوف به ایفای نقش توسط اجتماعات محلی هست و معتقد هست برای ساماندهی اسکان غیر رسمی باید از انگاره های تک بعدی و کالبدی و پروژه محور گذار کرد و رویکرد جامعی را در پیش گرفت که دارای شمول و جامعیت اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و فضایی باشد.


اَثرات اقتصادی- اجتماعی احداث سد بر روستاهای بالادست (مطالعه موردی: سد معشوره در استان لرستان)
مشهد مقدس با جمعیتی برابر 2772287 میلیون در سال 1390 پس از شهرستان تهران بزرگترین کلان شهر کشور بوده هست.


برآورد دقت حاصل از تلفیق مدل سلول های خودکار و مدل های SVM و ANFIS در پیش‌بینی رشد فیزیکی شهر بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهر
این شهر در طول سالهای 90ـ1355 پس از کرج بالاترین میزان نرخ رشد جمعیت را در میان کلانشهرهای کشور دارا بوده که مسلماً بخش عمده این نرخ رشد بالا به حاشیه شهر مشهد مقدس اختصاص دارد.


تحلیل اثرات منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار بر توسعه کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شهر چابهار
هدف این ارزیابی اجتماعی اقتصادی و کالبدی سکونتهای غیر رسمی مشهد مقدس با رویکرد توانمندسازی هست که نمونه موردی شهرک امام علی (ع) انتخاب گشته هست، روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی هست و لوازم گردآوری داده ها پرسشنامه بوده هست.


بررسی تغییرات زمانی- مکانی جزیره حرارتی شهر مشهد با استفاده از تصاویرسنجنده TM ماهواره لندست
همچنین از روش SWOT نیز برای سنجش وضعیت مورد مطالعه هستفاده شده هست.

جامعه آماری شامل 300نفر از افراد ساکن در شهرک امام علی (ع) هست و روش تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی هستفاده گشته هست.

محدوده شهرک امام علی یا نوده یکی از بزرگترین لکه های جمعیتی اسکان غیر رسمی در کلانشهر مشهد مقدس هست که ارزیابی اجتماعی – اقتصادی و کالبدی این پایان نامه در این محدوده حاکی از معنی داری و همبستگی این ابعاد برای موفقیت رهیافت توانمندسازی هست.
54 out of 100 based on 29 user ratings 704 reviews