تغییر پذیری زمانی - مکانی خشکی درایران


تغییر پذیری زمانی - مکانی خشکی درایران
بخش وسیعی از ایران با خشکی مواجه هست و از نظر تأمین شرایط رشد گیاهان، با کمبود آب مواجه هست.


کاربرد GIS درمدلسازی مکانی محدوده‌های عملکردی بیمارستان‌ها در شهر تبریز
مطالعه ویژگی‌های خشکی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های متعدد برای این مناطق از جمله کشاورزی، موثر واقع شود و امکان هستفاده هر چه بهتر از توان‌های محیطی را فراهم سازد.


کاربرد GIS در تعیین بهترین الگوریتم درونیابی آلودگی هوای شهری تبریز
برای رسیدن به این هدف، خصوصیات و تغییرپذیری وقتی- مکانی خشکی در ایران با هستفاده از شاخص‌های AI (شاخص خشکی)، Iq (شاخص رطوبت ویژه) و Im (شاخص خشکی ارینچ) مورد بررسی برنامه گرفت.


کاربرد هیدروژئومورفولوژی در تعیین حریم و بستر رودها (مطالعه موردی حوضه کن با تاکید بر شاخه سنگان)
به همین منظور، از بین ایستگاه‌های سینوپتیک کشور، 51 ایستگاه با طول دوره آماری 30 ساله (2010-1981) انتخاب گردید.


تحلیل توزیع فضایی پارک‌های منطقه 11شهرداری مشهد
عناصر اقلیمی مورد نیاز جهت محاسبه شاخص‌های مذکور شامل بارش، فشار بخار، فشار محلی، دما، دمای ماکزیمم، رطوبت نسبی و نیز آمار موردنیاز جهت محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل می‌باشد که از طریق وب سایت ساوقت هواشناسی کشور اخذ گردید.


طراحی مدل مدیریت کاربری اراضی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چندهدفه با رویکرد کاهش سیل‌خیزی (حوضه مورد مطالعه: حوضه بالادست سد طالقان)
خروجی 30 ساله شاخص‌های مذکور با هستفاده از روش RBF درون‌یابی شد.


تحلیل تأثیر تغییرات آب و هوایی بر امنیت غذایی در ایران
در نهایت، پهنه‌بندی ایران بر مبنای شاخص‌های خشکی، با هستفاده از نرم افزارArcGIS9.3 انجام شد.


ارزیابی نقش عوامل موثر در توسعه و ناپایداری مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان‌های زابل و هامون)
بر پايه ضرایب همبستگی بین پارامترهای اقلیمی شاخص‌های مورد هستفاده و همچنین تعیین مساحت هر ناحیه اقلیمی، مناسب‌ترین شاخص خشکی برای نواحی اقلیمی ایران انتخاب گردید.


تأثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی مطالعه موردی استان فارس
جهت بررسی سیر وقتی شاخص Iq ، روندیابی این شاخص با هستفاده از آزمون ناپارامتریک من-کندال انجام گرفته و محاسبه آماره Z من-کندال و ترسیم نمودارهای مربوطه در محیط نرم افزار MATLAB صورت گرفت.

بررسی نقشه‌های پهنه‌بندی و همچنین نتایج همبستگی، بیانگر این هست که از مجموع 985761 کیلومتر مربع مساحت ناحیه خشک (57/68 % مساحت ایران)، 4/35 % مساحت این ناحیه با شاخص خشکی Im همبستگی بالاتری را نشان می‌دهند، در حالیکه 64/6 % مساحت این ناحیه با شاخص خشکی AI ارتباط قوی‌تری را نمایش می‌دهند.

بدین ترتیب می‌توان فرمود شاخص AI مطابقت بهتری با شرایط ناحیه خشک ایران نشان می‌دهد و نماینده بهتری برای تعیین وضعیت خشکی این ناحیه می‌باشد.

نتایج تحقیق همچنین نشان می‌دهد که از 6131/8 کیلومتر مربع مساحت ناحیه خزری (0/35 % مساحت ایران)، 5/6 % مساحت این ناحیه، با شاخص خشکی AI همبستگی بالاتری دارد، در حالیکه 94/3 % مساحت این ناحیه با شاخص خشکی Iq ارتباط قوی‌تری را نشان می‌دهد.

بدین ترتیب شاخص خشکی Iq، درجه خشکی این ناحیه را بهتر نمایش می‌دهد.

نتایج همچنین نشان می‌دهد که شاخص خشکی Iq، مرز بین اقلیم غرب و شرق دریای خزر را به خوبی تفکیک نموده هست.

به طورکلی 77/85 % مساحت کشور با شاخص AI، 0/75 % با شاخص Iq و 21/4 % با شاخص Im ارتباط بالاتری دارد.

نتایج بدست آمده از آزمون ناپارمتریک من- کندال برای شاخص خشکی Iq، حاکی از روند افزایشی خشکی در ایران هست.

این روند افزایشی در 80/4 % از ایستگاه‌های مورد مطالعه در طی دوره آماری روی داده هست.

در صورتی که روند کاهشی خشکی در 19/6 % ایستگاه‌ها مشاهده می‌شود.
72 out of 100 based on 17 user ratings 392 reviews