تحلیل همدید موج های سرمای زمستانی در ایران


تحلیل همدید موج های سرمای زمستانی در ایران
یکی از رویداد های مهم اقلیمی که تاثیر زیادی در زندگی موجودات زنده دارد ، رویداد های فرین دمایی می باشد.


پیامدهای فضایی تحولات جمعیتی، دهستان سیمینه‌رود، شهرستان بهار
روزهای سرد و موج های سرمایی نمونه ای از رویداد های فرین دمایی هستند که در اون ها مقادیر غیر معمول دمای کمینه مشاهده می شود.


نقش توریسم(گردشگری) در تحولات شهر و شهرنشینی محمودآباد
ایجاد این شرایط دمایی ، تابع الگوهای همدید و پویشی پیچیده ای می باشد که شناسایی اون ها می تواند در افزایش آگاهی از چگونگی تشکیل این شرایط و پیش بینی حالات مشابه و در نتیجه کاهش خسارات احتمالی مفید باشد.


کارکردهای فضایی - مکانی و آینده‌نگری کاربری اراضی شهر نهاوند
در این پژوهش بر پايه مفهوم نسبی بودن سرما در وقت و مکان ، روز سرد به روزی اطلاق شد که در اون نمره ی هستاندارد دمای کمینه کمتر از 2/1- باشد.


مکانیابی واحدهای آموزشی ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز
موج سرما به صورت تداوم حداقل 3 روزه ی این شرایط تعریف شد و سرماهایی که بیش از 20 % مساحت کشور را فراگرفته بودند به عنوان سرمای فراگیر محسوب شدند.


تحولات مکانی-فضایی جمعیت روستایی در دو دهه 1375-1355 (بخش مرکزی شهرستان سپیدان)
به منظور تامین اهداف پژوهش حاضر از دو پایگاه داده ی محیطی و جوی هستفاده شد.


نقش مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر جایگاه جوانان از نظر دولت و مردم مطالعه موردی بخش فریدونکنار شهرستان بابلسر
اولین پایگاه ، داده های میان یابی شده ی دمای کمینه مربوط به زمستان های 1339 تا 1388 هست.


نقش صنایع در توسعه بخش زبرجان (شهرستان نیشابور)
پایگاه داده ی دوم شامل متغیر های جوی فشار تراز دریا (هکتوپاسکال) ، ارتفاع ژئوپتانسیل (متر) ، دمای جو (درجه ی کلوین) و مولفه ی باد مداری و نصف النهاری (متر بر ثانیه) می باشد.


نقش مدیریت فضا در تحولات نظام سکونتگاهی مورد: بخش سعدآباد (بوشهر)
با هدف بررسی دقیق سیستم های تاثیرگذار بر ایجاد امواج سرمایی ، محدوده ی بررسی داده های جوی در بازه ی 40 درجه ی طول غربی تا 160 درجه ی طول شرقی و 0 تا 90 درجه ی عرض شمالی تعیین شد.

در گام بعدی برخی مشخصات توصیفی دمای کمینه در کل دوره و روزهای سرد فراگیر در پهنه ی کشور و همچنین تغییرات وقتی – مکانی اون ها مورد بررسی برنامه گرفت.

در بخش بعد با انجام یک تحلیل خوشه ای بر روی ماتریس 2997×487 داده های فشار تراز دریا در روز های سرد فراگیر ، 5 الگوی جوی شناسایی شدند.

با تعیین شدن روزهای نماینده برای هر یک از الگوها و تحلیل شرایط جوی در این روزها مشخص شد که تمامی سرماهای فراگیر در کشور بر اثر شکل گیری الگوی پرفشار در سطح زمین ایجاد شده اند.

نحوه ی آرایش دو سامانه ی پرفشار سیبری و آزور نقش بسیار مهمی در هدایت هوای سرد عرض های شمالی به سوی کشور ایفا کرده اند.

قرارگیری کم فشار های جنب قطبی در مناطق شمالی اروپا و روسیه نیز موجب شده هوای سرد قطبی به سمت عرض های جنوبی تر حرکت کند.

همچنین مشخص شد که شکل گیری امواج سرمایی با ناهنجاری مثبت فشار تراز دریا و ناهنجاری منفی ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال در پهنه ی کشور همراه بوده اند.

الگوهای تراز میانی جو نیز در ایجاد و تداوم امواج سرمایی تاثیر بسزایی داشته اند.

به گونه ای که شدید ترین ، فراگیر ترین و مداوم ترین امواج سرمایی زمستانی هنگامی شکل گرفته اند که سامانه های مانع در شرق اروپا هستبرنامه یافته و ناوه ی شرقی اون ها بر روی ایران برنامه گرفته هست.
54 out of 100 based on 59 user ratings 1034 reviews