امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی دهستان ازومدل جنوبی آذربایجان شرقی)


امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی دهستان ازومدل جنوبی آذربایجان شرقی)
متنوع ساختن فعالیتهای اقتصادی جامعه همواره یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان هر کشور به شمار می رود.


پیدایش و تحولات مورفولوژیک حوضه آبریز مهار
در کشور ایران نیز این موضوع مورد توجه بوده و یکی از اقدامات مهمی که در سالهای اخیر در این زمینه بیشتر مورد توجه برنامه گرفته توجه به بخش گردشگری می باشد.


توانهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی شهرستان نیشابور و خطوط کلی‌برنامه‌ریزی
به این منظور در اولین گام شناخت مناطق گردشگری کشور و قابلیتهای هر یک از این مناطق مدنظر هست.


روند شهرنشینی در گیلان
در این راستا یکی از سیاستهای دولت یازدهم توسعه زیرساختهای گردشگری در مناطق گردشگری می باشد.


قم : تحولات ساختاری و عملکردی یک شهر مذهبی - فرهنگ
بر این پايه این تحقیق به دنبال شناسایی قابلیتها و امکانات گردشگری منطقه نمونه گردشگری حماملو بوده تا در نهایت بتوان اصول برنامه ریزی مورد نیاز این منطقه را به منظور دستیابی به توسعه گردشگری مشخص نمود.


کشاورزی و مسائل آن در قائم‌شهر
برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از روش های اسنادی، کتابخانه ای و روش پیمایش میدانی هستفاده گردیده هست و داده های گردآوری شده در نهایت با مدل سوات و با توجه به آزمون های مورد نیاز تجزیه و تحلیل شده هست.


مدل سازی مصارف آبی در منطقه شهری تهران (گذشته، حال، آینده)
یافته ها نشان می دهد که برنامه ریزی توسعه گردشگری نقش بسزایی در تحولات گردشگری منطقه داشته و از سوئی دیگر میان برنامه ریزی توسعه گردشگری کارآمد و تحولات اقتصادی – اجتماعی و کالبدی منطقه رابطه معناداری وجود دارد.


مطالعاتی پیرامون امکانات و مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش‌بسطام (شاهرود


مطالعه پیکرشناسی حوضه آبریز دامنه جنوبی البرز (توچال) از دره‌کرج تا دره جاجرود


60 out of 100 based on 15 user ratings 1040 reviews