بررسی عوامل موثر بر سیلاب شهری و نقش مدیریت در کاهش آن (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تبریز)


بررسی عوامل موثر بر سیلاب شهری و نقش مدیریت در کاهش آن (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تبریز)
رویاروئی با بحران های محیط شهری یکی از موضوعاتی هست که بیشتر شهرها با اون روبرو هستند.


توسعه تکاملی آذربایجان غربی درساختار فضائی
در این راستا، سیلاب خطری هست که امت بسیاری از کشورها با اون مواجه اند.


بررسی پتانسیل هیدروکلیمائی حوضه آبریز رودخانه انگهران
رشد جمعیت و فقدان زمین های کشاورزی منجر به حرکت روزافزون جمعیت انسانی به سوی دشت های سیلابی گردیده که این عامل باعث تشدید سیلاب ها و اثرات مخرب اون شده هست.


ساختار کشاورزی دهستان کربال
علاوه بر اون گسترش و توسعه روزافزون شهرها و افزایش دامنه فعالیت های شهری باعث گردیده که حریم رودخانه ها، مسیل ها و آبراهه هایی که از داخل محدوده شهرها عبور می نمايند همواره در معرض تغییر و تحول های غیر مهندسی و غیر فنی برنامه گیرد.


کشت شبدر برسیم و اهمیت آن در ساخت زراعی شهرستان لنگرود
تحت تاثیر چنین تغییراتی، خطرات و خسارات ناشی از بارندگی های شدید که منجر به وقوع سیل می گردد بسیار زیاد بوده هست.


بررسی آثار و افکار مسعودی و مردمشناس
در این تحقیق، منطقه 4 شهرداری تبریز به مساحت 2517 هکتار که در موقعیت ?4?13?46 تا "4?17?46 طول شرقی و "6?3?38 تا "6?7?38 عرض شمالی واقع شده هست.


برآورد امکانات جغرافیائی دشت مشهد جهت توسعه کشاورزی (نمونه دهستان چناران)
به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده هست و ریسک سیلاب شهری جریان یافته در این حوضه با هستفاده از مدل های SRTM(برای تهیه نقشه شیب و جهت شیب و ترسیم مدل ارتفاعی( و Arc Hydro )برای مطالعات فیزیو گرافی حوضه بالا دست و تهیه ی پروفایل( و نیز با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و سنجش از دور در محیط نرم افزار های Arc GIS10.2 و ENVI 5 شبیه سازی شده هست.


بررسی شرایط و امکانات توسعه صنایع در منطقه شیراز-مرودشت
سپس با هستفاده از روش های آماری برآوردی چون SCS، رواناب های شهری مدل سازی و پهنه های سیلابی تهیه می شود.


هیدرواقلیم منطقه اردستان و نطنز
در این تحقیق عمق پهنه بندی سیلاب منطقه 4 شهرداری تبریز برای دوره های برگشتی 2-5-10-15-20 و 25ساله انجام گرفته که بوسیله اون حریم محدوده های سیل خیز منطقه مشخص و روند افزایشی تجاوز به این حریم که بوسیله ساخت و سازهای انسانی اشغال شده هست مشخص و مورد بررسی برنامه گرفته و در نهایت یکسری روش های مدیریتی سیلاب جهت کاهش خسارات و تلفات ناشی از مخاطرات سیلاب ارائه گردیده هست.
72 out of 100 based on 27 user ratings 752 reviews