ارزیابی و تحلیل توزیع کمی و کیفی امکانات و خدمات شهری با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر زابل)


ارزیابی و تحلیل توزیع کمی و کیفی امکانات و خدمات شهری با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر زابل)
عدالت اجتماعی از جذابترین شعارهای مکاتب بشری در طول تاریخ بوده هست و در دهه‌های اخیر یکی از مهمترین موضوعاتی هست که دانشمندان علوم اجتماعی به اون توجه دارند.


شهرپژوهی جغرافیائی و برنامه‌ریزی شهری شهر داراب
این امر ناشی از رویکرد واقع بینانه تمامی رشته‌های علوم انسانی به فرایندهای نابرابری در جهان می‌باشد.


بررسی تغییرات اقلیمی جنوب ایران (دما و بارش)
لیکن اخیراً روش‌های بررسی نابرابری‌ها در توزیع مراکز خدماتی بیشتر در قالب طرح‌های کاربری زمین شهری، میزان سرانه کاربری‌ها و تحلیل با مدل های کمی رایج در قالب مناطق قراردادی شهرداری (بدون توجه به شعاع حوزه نفوذ خدمات شهری) انجام گرفته هست و به دسترسی به خدمات شهری کمتر توجه شده هست.


نارسائیهای خدمات رسانی در کوی‌های تهران مطالعه موردی ولنجک
بر اين پايه ، ارزیابی و تحلیل توزیع کمی و کیفی امکانات و خدمات شهری با رویکرد عدالت اجتماعی به عنوان مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر مطرح هست.


توسعه پایدار شهری با تاکید بر توانهای محیطی "مورد کاشمر"
در اين پژوهش با هستفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، مراجعه به ساوقت‌های مربوطه، مشاهدات ميداني و پرسشنامه به تحليل و ارزيابي خواست ساكنان محلات مختلف شهر زابل در زمينه خدمات شهري پرداخته شده كه با هستفاده از نرم افزار آماري SPSS و نرم افزار ArcGIS مورد تجزيه و تحليل برنامه گرفته هست.


امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان بیجار
نتایج تحقیق، با توجه به تحلیل‌ها نشان می‌دهد، شهر زابل با ساختار فضایی گوناگون، الگوی نابرابری در دسترسی به خدمات شهری نشان می‌دهد.


محیط روستایی و نگرشهای توسعه روستائی. مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان دره‌شهر
بنابراین در پایان پژوهش حاضر، پیشنهادها و راهکارهای پايه ی به منظور دسترسی برابر به خدمات در بین نواحی مختلف شهر زابل ارائه گردید.


بررسی عوامل و جاذبه‌های گردشگری شهر همدان و نقش آن در تحولات این شهر


بررسی قابلیت‌سنجی منطقه‌ای یاسوج به منظور برنامه‌ریزی گردشگری و جهانگردی


78 out of 100 based on 23 user ratings 698 reviews