ارزیابی اثرات منطقه‌ای توسعه توریسم شهری در توازن بخشی سطح نابرابری‌های فضایی- مکانی مناطق شهرداری- مطالعه موردی: شهر تبریز


ارزیابی اثرات منطقه‌ای توسعه توریسم شهری در توازن بخشی سطح نابرابری‌های فضایی- مکانی مناطق شهرداری- مطالعه موردی: شهر تبریز
در آغاز هزاره سوم، تحقق رشد اقتصادی به‌ویژه در صنعت گردشگری، نیاز به برنامه‌ریزی فضایی را بیش‌ازپیش محرز ساخته هست، لذا، برنامه‌ریزی توسعه صنعت گردشگری در صورت اعمال رویکردی مکانی- فضایی، می‌تواند عاملی موثر و سرعت بخش در نیل به اهداف توسعه پایدار و متوازن باشد.


بررسی روند افزایش جمعیت و نقش آن در تحولات فضایی و تنگناهای شهری زاهدان
در این پژوهش، به بررسی اثرات منطقه‌ای توسعه توریسم شهری در ایجاد عدالت فضایی- مکانی در مناطق ده‌گانه شهر تبریز پرداخته شده و برای دستیابی به این هدف، 22 عنصر گردشگری شهری از نظر کیفیت و پراکندگی مورد تجزیه‌وتحلیل برنامه گرفته هست.


بررسی عملکرد طرحهای جامع شهری مورد : شهر لار
روش تحقیق از نوح توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بوده و از لوازم پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌ها هستفاده شده هست.


صنعت توریسم و راههای توسعه آن در منطقه شمال با تاکید بر شهر بابلسر
جامعه آماری از میان گردشگران سال 1393 و کارشناسان امور گردشگری انتخاب شدند و حجم نمونه با هستفاده از روش نمونه‌گیری کوکران با سطح خطای 0/05 برای جامعه نامعلوم 384 محاسبه شد.


ارزیابی کاربری اراضی شهری مطابق شاخصهای چندگانه . مورد : پیرانشهر
تحلیل داده‌های مربوط به پرسشنامه از طریق روش تحلیل عاملی در محیط spss صورت گرفت.


تحولات فضاهای عمومی شهری درایران تحت تاثیر تبادلات فرهنگی ایران و غرب ( مطالعه موردی : میادین شهر تهران در 200 سال اخیر)
سپس به‌منظور مشخص نمودن نحوه پراکندگی عناصر گردشگری، مدل kernel density و Expert Choice در محیط AHP به کار برده شد.


تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه روستایی . مورد مطالعه : استان فارس
نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل تأسیسات گردشگری با 8 متغیر مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری شهری بوده هست؛ مقدار ویژه عامل اول برابر با 6.725است، که به‌تنهایی می‌تواند 30.567% واریانس را محاسبه کند و اون را توضیح دهد.همچنین نتایج حاصل از تحلیل فضایی نشان می‌دهد که تمرکز عناصر گردشگری در منطقه 8 تبریز بیشتر، در منطقه 1 به‌صورت متوسط و در بقیه مناطق به شکل پراکنده بوده هست.


برنامه ریزی گسترش صنایع کوچک روستایی .نمونه : بخش مرکزی شهرستان همدان


بررسی تحولات کالبدی بخش مرکزی قزوین با تاکید بر تغییرات کاربری زمین


78 out of 100 based on 43 user ratings 518 reviews