پهنه‌بندی آگروکلیماتولوژی کاشت سیب در شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از روش تاپسیس در محیط GIS


پهنه‌بندی آگروکلیماتولوژی کاشت سیب در شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از روش تاپسیس در محیط GIS
کشاورزی رکن اصلی‌ تأمین مواد غذایی امت یک جامعه محسوب می‌شود و عامل تأمین نماينده نیاز‌هایی غذایی امت می‌باشد.


برنامه ریزی گسترش صنایع کوچک روستایی .نمونه : بخش مرکزی شهرستان همدان
با وجود پیشرفت‌های چشم گیری که در قسمت های مختلف کشاورزی از قبیل کنترل آفات گیاهی، بیماری، علف هرز، اصلاح نباتات، آبیاری، بهبود ساختار خاک و بیوتکنولوژی حاصل شده هست توجه به نقش اقلیم مناسب کشت محصول هر روز پر رنگ‌تر می‌‌شود.


بررسی تحولات کالبدی بخش مرکزی قزوین با تاکید بر تغییرات کاربری زمین
این تحقیق به منظور سنجش تناسب اراضی شهرستان مشکین شهر جهت کاشت سیب صورت گرفته و از داده‌های اقلیمی بارش، دما، رطوبت نسبی، درجه‌روز، مربوط به آمار ایستگاه‌های سینوپتیک شهرستان مشکین-شهر و شهر‌های هم جوار از بدو تأسیس تا سال 1392 در هر یک از مراحل مختلف فنولوژی سیب صورت گرفت.


ارزیابی کارکرد شهرهای جدید منطقه اصفهان با تاکید بر بهارستان
سپس با پردازش داده‌ها در محیط GIS هر یک از لایه‌های اطلاعاتی تهیه شد.


تحلیل نقش تصمیمات مدیران شهر در ساختار شهر (1375-1340). مطالعه موردی شهر اصفهان
بر حسب اهمیت هر یک از معیار‌ها در ارتباط با کاشت سیب با هستفاده از مدل AHP ارزش گذاری گردید و در نهایت وزن نسبی هر یک از معیار‌ها بدست آمد و ارزش-های داده شده وارد مدل TOPSIS گردید.


بررسی نقاط ضعف و قوت طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اهواز(تحلیلی فنی از دیدگاه برنامه ریزی شهری)
سپس با تلفیق و همپوشانی معیار‌های مورد مطالعه در ارتباط با مدل مورد نظر نقشه نهایی نیاز‌های اقلیمی و فیزیوگرافی شهرستان جهت کاشت سیب تهیه شد.


مطالعه و برنامه ریزی جاذبه های توریستی شهر ابرکوه در راستای توسعه ساختار فضای آن
نتایج نهایی به دست آمده از این تحقیق بدین صورت هست که قسمت‌های مرکزی شهرستان از شرایط مطلوب‌تری جهت کاشت سیب درختی برخوردار می-باشد.


بررسی شاخصهای کمی و کیفی مسکن در شهر یزد و برنامه ریزی آتی آن
همچنین تفکیک اراضی بر پايه مدل AHP نشان می‌دهد که 80/8% اراضی شهرستان بدون محدودیت و همچنین تفکیک اراضی بر پايه مدل TOPSIS نشان می‌دهد که 19/3% اراضی شهرستان بدون محدودیت و مناسب برای کاشت سیب درختی می‌باشد.


ساماندهی و برنامه ریزی فضایی -کالبدی بافت تاریخی بیرجند78 out of 100 based on 33 user ratings 308 reviews