بررسی توزیع خدمات عمومی بر اساس عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر سقز)


بررسی توزیع خدمات عمومی بر اساس عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر سقز)
با توجه به مفهوم عدالت اجتماعی که به لحاظ جغرافیایی و فضایی، توزیع خدمات و منابع عمومی را پیگیری می‌کند و اهمیت تحقق اون در شهرهای ایران و هم‌چنین شهری مانند سقز که در مسیر گسترش شکاف‌های اجتماعی حرکت می‌نماید، لزوم توجه به عدالت جتماعی، از سوی برنامه‌ریزان، تصمیم-گیرندگان و مجریان بیش از پیش احساس می‌شد.


بررسی کاربری اراضی در برنامه ریزی شهری با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی ‏‎GIS‎‏ . مورد : کاربریهای آموزشی (مدارس ابتدایی) منطقه 8 تهرا
امروزه موضوع عدالت اجتماعی و فضایی در مباحث شهری و به تبع اون عدالت توزیعی در پراکنش خدمات در فضای شهری اهمیت بسزایی یافته هست.


بررسی تغییر و تحول نظام معیشت و سکونت عشایر عرب در منطقه خرامه فارس
چرا که عدم توزیع عادلانه خدمات و امکانات به بحران‌های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی خواهد انجامید.


ساماندهی فضایی سکونتگاه های روستایی .مطالعه موردی: بخش خشت و کمارج-شهرستان کازرون
لذا، توجه به اهمیت توزیع کاربری‌ها خدمات در نواحی شهری بر پايه نیاز به خدمات عامل مهمی در پایداری زندگی شهری هست.


نقش شرکتهای مردمی در توسعه روستایی : با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید(مطالعه موردی :بخش فلارد شهرستان لردگان
این پژوهش به بررسی وضعیت و چگونگی توزیع خدمات در سطح محلات شهر سقز از دیدگاه عدالت اجتماعی و فضایی پرداخته شده هست.


بررسی تحولات نقش و کارکرد شهرهای منطقه آذربایجان
روش پژوهش توصیفی- تحلیلی هست در این تحقیق علاوه بر کاربرد گسترده انواع توانمندی‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی از جمله تحلیل شبکه دسترسی، ترکیب نقشه، از تکنیک خودهمبستگی فضایی و شاخص موران و آماره عمومی G و از تحلیل خود همبستگی دو متغیره موران در محیط نرم افزار Geo Data، برای تحلیل روابط بین تراکم جمعیت و توزیع فضایی و دسترسی به به کاربری‌های عمومی هستفاده شده هست.


تبیین سازمان یابی فضایی سیستم های شهری . پژوهش موردی : استانهای بوشهر و فارس
همچنین از مدل‌های ضریب امتیاز هستاندارد به منظور سنجش وضعیت عدالت توزیع خدمات با توجه به مساحت کاربری‌ها، از مدل ضریب مکانی L.Q به منظور سنجش عدالت با توجه به میزان جمعیت هر محله، از مدل ویکور برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات با توجه به سرانه‌های موجود خدمات در سطح محله پرداخته شده هست.


ارائه الگوی مدیریتی بهینه برای شهرداری تبریز
در نهایت به منظور تدقیق کامل و رسیدن به اجماع کلی درباره نحوه توزیع و سنجش عدالت فضایی در سطح محلات شهر سقز به تلفیق سه مدل (امتیاز هستاندارد شده، ضریب مکانی L.Q، و مدل ویکور) پرداخته شده هست.


تحلیلی بر تنگناها و مشکلات مسکن شهری در استان سیستان و بلوچستان و برنامه ریزی های لازم
نتایج بدست آمده از مدل هستاندارد نشان می‌دهد که تفاوت بارزی در سطح محلات وجود دارد، به طوریکه بیش از 50% محلات دارای میانگین هستاندارد شده‌ی منفی می‌باشند.

بر پايه مدلL.Q نتایج حاکی از این هست که توزیع خدمات بر پايه توزیع جمعیت صورت نگرفته و بر پايه مدل ویکور محله 1 بیشترین سطح برخورداری از امکانات و خدمات شهری را داراست.

تحلیل دسترسی یکپارچه 10 نوع خدمات شهری سقز به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و گزینه‌های « تکنیک خودهمبستگی فضایی» بیانگر این واقعیت هست که توزیع فضایی تسهیلات عمومی در سطح شهر سقز بر پايه شاخص موران به صورت پراکنده می‌باشد.

ولی بر پايه شاخص عمومی G الگوی فضایی تمرکز تسهیلات شهری از نوع خوشه‌ای با نقاط « تمرکز پایین» هست.

یعنی فضاهایی با ضریب دسترسی پایین مجاور یکدیگر متمرکز شده و بر عکس.

که این مسأله عدم تعادل فضایی را بیان می‌نماید.

همچنین در محاسبه‌ی ضریب دو متغیره موران بین تراکم جمعیت و تعداد خدمات عمومی بیانگر رابطه مثبت و نه چندان قوی بین اونها و نمایانگر این واقعیت هست که توزیع فضایی خدمات عمومی در سقز بر پايه مدل دسترسی یکچارچه عادلانه نیست.

نتیجه نهایی از این مدل‌ها بیانگر این واقعیت هست که تعدادی از محلات در سطح دسترسی هستاندارد هستند ولی از لحاظ سرانه و مساحت خدمات عمومی در سطح مطلوبی نیستند و پاسخگوی نیازهای جمعیت شهر نیستند.

بنابراین صرف دسترسی به تنهایی نمی‌تواند معیار قضاوت برای توزیع خدمات عمومی باشند.

و باید در مکانیابی خدمات عمومی به همه موارد ازجمله سرانه مساحت و جمعیت تحت پوشش توجه شود.
86 out of 100 based on 46 user ratings 1346 reviews