تحلیل فضاهای سبز شهری از نظر مکانیابی (نمونه موردی: منطقه 5 تهران)


تحلیل فضاهای سبز شهری از نظر مکانیابی (نمونه موردی: منطقه 5 تهران)




در این پژوهش سعی شده به تبیین شاخص های اصلی و موثر در بحث ارزیابی و بررسی پراکندگی توزیع فضایی و مکان یابی مناسب فضای سبز شهری منطقه 5 پرداخته شود .


نقش منابع طبیعی در اقتصاد روستایی دهستان میان دربند (کرمانشاه)
جهت انجام این تحقیق از روش میدانی ، پیمایشی و همچنین جهت گرد آوری اطلاعات از روش اسنادی ، کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه هستفاده شده هست .


شناسایی و تعیین مسیر احداث جاده با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (پژوهش موردی جاده لار - بریز در استان فارس)
با توجه به جامعه آماری منطقه 5 ، جهت تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران هستفاده و حجم نمونه برپايه این فرمول 384 نفر می باشد .


توانهای محیطی توسعه دهستان شاهو شهرستان کامیاران
روش های آماری مورد هستفاده در این پژوهش هستفاده از نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی kmo و آزمون بارتلت می باشد .


روند ادغام روستاهای پیرامون هر مشهد در شهر با توجه رشد فیزیکی آن نمونه: روستای ادغام شده نه دره (شهرک صابر)
با توجه به اینکه تحلیل عاملی kmo برابر 7/0 و نزدیک به 1 می باشد حجم نمونه کافی بوده که بر پايه تحلیل عاملی بدست آمده اثرات مثبت تحلیل فضاهای سبز شهری به طور کلی 74% و میزان اثرات منفی 26% می باشد لذا می توان نتیجه گرفت اکثر شهروندان منطقه 5 به افزایش فضای سبز شهری تمایل داشته و رای مثبت داده اند ، از این منظر در حوزه برنامه ریزی فضای سبز نکات مهمی نظیر زیبا شناختی ، ایمنی دسترسی ، رفاه ، آسایش ، دسترسی آسان برای معلولان ، کودکان ، سالمندان ، نوع معماری ، دوری از مزاحمت های گوناگون نظیر : صدا و آلودگی را می بایست مد نظر قرارداد .


نقش اشتغال در کاهش مهارجتهای روستایی، مطالعه موردی: دهستان مشایخ شهرستان ممسنی
مکان یابی نادرست درنهایت منجر به ایجاد ناهنجاری هایی از جمله : هستفاده کم کاربران از فضای سبز ایجاد شده ، عدم تعاملات اجتماعی مناسب ، مشکلات در نگهداری و مدیریت فضای سبز و آشفتگی در سیمای شهر خواهد شد و می توان عنوان کردکه تخصیص فضای سبز مناسب و هستاندارد و توزیع و پراکنش بر پايه تراکم جمعیت و مطابق با سرانه مطلوب و هستاندارد در جهت کاستن از آلودگی هوا و هستفاده شهروندان در جهت رفاه و آسایش و سلامتی روحی و جسمی اونان در محیط های شهری امری هست لازم و حیاتی که در مکان یابی ، طراحی و برنامه ریزی اون باید دقت لازم نمود.


تحول اشکال کارستی و نقش آن در شناسایی منابع طبیعی با تکیه بر منابع آب زیرزمین (در ناهمواریهای زاگرس (بیستون-پرآوا))


مدل سازی کمی و پهنه بندی خطر زمین لغزشی در زاگرس چین خورده (مطالعه موردی حوضه آبخیز سرخون-استان چهارمحال و بختیاری)


66 out of 100 based on 31 user ratings 1106 reviews