نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی‌های تولیدی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نمین)


نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی‌های تولیدی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نمین)
یکی از مهم‌ترین رویکردهای امروزی درزمینه‌ی فعالیت‌های اقتصادی روستایی ، توجه به مشارکت روستاییان در برنامه‌های توسعه هست، که با ایجاد تعاونی‌های تولیدی این مهم محقق می‌شود.


پدیده جهانی شدن و تاثیر آن بر توسعه کالبدی متروپل تهران
همچنین تعاونی‌های روستایی، به‌عنوان پايه ی‌ترین رکن در توسعه پایدار روستایی در راستای اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری، سرمایه‌گذاری، افزایش رفاه و بهره‌وری مدنظر هست.


بازتاب فضایی تحول کارکرد مرز . مورد : مرز جلفا
روستاییان با تشکیل تعاونی‌های تولیدی، زمینه‌ای را به وجود می‌آورند تا با مشارکت خود در برنامه‌های توسعه، سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را رقم بزنند.


ارزیابی طرح جامع شهر کرمانشاه با تاکید بر ابعاد فضایی-کالبدی آن
توانمندسازی روانشناختی روستاییان زمینه آگاهی و ظرفیت‌سازی را فراهم می‌آورد.


تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توسعه فیزیکی و ساخت اجتماعی-فضایی شهر . مورد: شهر سبزوار
تا نقش فعالی در تعاونی‌ها داشته باشند.


روند تمرکز نظام سیاسی در ایران بعد از انقلاب مشروطه
از این‌رو در این پژوهش به بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی در شهرستان نمین پرداخته شد.


ارزیابی میزان موفقیت شهرهای جدید درایران . مورد : شهر جدید سهند
برای انجام این پژوهش 380 پرسشنامه در بین روستاییان عضو تعاونی‌های تولید و غیر عضو توزیع گردید.


بررسی قابلیتهای توسعه شهرستان ارسباران (ورزقان)
و برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آزمون‌های رگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T مستقل هستفاده گردید.


بررسی نسبت بین احساس محلی گرایی و ملی گرایی نمونه موردی: تبریز
برای پژوهش پیش رو یک فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی در نظر گرفته شد.

که تمامی فرضیه مورد تأیید برنامه گرفت که نشان‌گر وجود رابطه معنی‌دار بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی هست.
72 out of 100 based on 27 user ratings 602 reviews