مطالعه تطبیقی شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مشابه در سایر کشورها