سیرتاریخی جزایرسه گانه ونقش استعماردرتغییروتحولات آن