سیرتاریخی جزایرسه گانه ونقش استعماردرتغییروتحولات سیاسی آن