شکاف ایدئولوژیک و منازعه سیاسی در ایران طی سالهای 1358تا 1360


شکاف ایدئولوژیک و منازعه سیاسی در ایران طی سالهای 1358تا 1360
کنکاش در تاریخ انقلابهای امتی دنیا اونها را به 4 مرحله گذر تقسیم مینماید که عبارتند از مراحل شکل گیری جنبش انقلابی و فروپاشی نظام قدیم، گذار از نظم قدیم به جدید و بروز کشمکش بین نیروهای انقلاب و هستبرنامه نظم جدید توسط انقلابیون رادیکال و در نهایت ترمیدور و فروکش تب انقلاب و پایان منازعات انقلابی.


نقش عقل در تولید و بسط دانش فقه سیاسی اسلامی (با تأکید بر آیت‌الله میرزا حسین نائینی و آیت‌الله سید محمدباقر صدر)
انقلاب اسلامی ایران نیز با این مراحل آشنا شده و رویدادهای 22 بهمن 1357 تا تیرماه 1360 بازتابی از مرحله دوم منازعه انقلابی هست.


تطبیق آرای امام خمینی (ره) و علامه نائینی در باب برابری
عامل ایدئولوژی و هویت ایدئولوژیک سهم عمده ای در تکوین گروه بندیها و منازعات و رخدادهای سیاسی در ایران معاصر داشته هست.


بازخوانی جنبش چپ در کردستان (1990-1970)


حق آزادی و امنیت شخصی در نظام حقوق بشر و نظام حقوقی ایران


54 out of 100 based on 29 user ratings 254 reviews