قلمرو اجرای اصل حاکمیت اراده در ایقاعات با مطالعه تطبیقی آن در حقوق فرانسه


قلمرو اجرای اصل حاکمیت اراده در ایقاعات با مطالعه تطبیقی آن در حقوق فرانسه
در این پایان‌نامه قلمرو اجرای اصل حاکمیت اراده در ایقاعات در حقوق ایران و حقوق فرانسه مورد بررسی برنامه گرفته هست.


استقلال دیوان کیفری بین المللی از منظر اساسنامه دیوان و منشور ملل متحد
این مطالعه به روش کتابخانه‌ای انجام شد و از منابع فرانسوی، فارسی (حقوق ایران) و عربی (فقه) هستفاده گردید.


تاثیر عراق جدید بر ساختار دولت و سیاست خارجی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران
در ابتدا دیدگاه فردگرایان و نظریه‌های اجتماعی و میانه رو و اسلام و پیشینه و اصول و مبانی هر کدام و نگرش اونها نسبت به مساله حاکمیت اراده مورد مطالعه برنامه گرفت، آثار موضع‌گیری اونها نسبت به ایقاع مشخص گردید.


تعارض قوانین جزایی ایران با معاهدات بین‌المللی پذیرفته شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران
هدف از مطالعه به رسمیت شناختن اصل «حاکمیت اراده» جهت ایجاد ایقاعات جدید (غیر معین) و تغییر در آثار و احکام ایقاعات موجود (معین) هست.


قرارداد اجاره کشتی
در ایقاعات عرصه حقوق غیرمالی (حقوق خانواده)، به علت ماهیت خاص نهادها، اصول واهداف ویژه‌ای که در این امر چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه با کمی تفاوت ـ مطرح بوده هست نیز جایی برای اصل «حاکمیت اراده» به عنوان یک اصل وجود نداشت.


زمینه های ظهور جریان اسلام گرایی در دوران پهلوی دوم


تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی


66 out of 100 based on 61 user ratings 386 reviews