ضرورت جرم زدایی در حقوق کیفری ایران


ضرورت جرم زدایی در حقوق کیفری ایران
در این تحقیق، ابتدا مطالبی در خصوص جرم و قلمرو اون و نیز جرم انگاری و مبانی اون از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری و نظریه‏‎‎‏های جرم شناختی مطرح خواهد شد، سپس با پرداختن به وضعیت سیاست جنایی ایران، به جرم زدایی و کیفرزدایی به عنوان راهکارهای مفید در جهت مقابله با بحران موجود در سیاست جنایی ایران، اشاره خواهد شد.


نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با ارجاع ویژه به نظام حقوقی ایران


اندیشه سیاسی محمد مهدی شمس الدین


92 out of 100 based on 52 user ratings 1202 reviews