تنظیم مقررات و دستورالعملهای استخدامی با استفاده از انفورماتیک


تنظیم مقررات و دستورالعملهای استخدامی با استفاده از انفورماتیک
هدف از این طرح بررسی دقیق کلیه مقررات هستخدامی بمنظور تنظیم موضوعی و تنقیح اونها و انتقال مقررات معتبر به کامپیوتر میباشد .


بررسی جنایات بر ضدبشریت در حقوق بین‌المللی


معاملات تاجر ورشکسته با مطالعات تطبیقی در حقوق ایران فرانسه، انگلیس و مصر


54 out of 100 based on 49 user ratings 374 reviews