مهاجرت و ارتباط آن با جرم در حوزه قضائی شهرستان کرج


مهاجرت و ارتباط آن با جرم در حوزه قضائی شهرستان کرج
تاقبل از این ، عدم وجود تحقیق در زمینه رابطه مهاجرت و ارتکاب جرم کاملا محسوس بوده و بررسی شرایط ارتکاب بزه از از سوی مهاجرین و شناخت شرایط فرهنگی - اقتصادی موثر در ارتکاب اونها را می‌توان از جمله دلائل ضرورت اجرای این این طرح دانست هدف از اجرای طرح این بود که ضمن پی بردن به شرایط مهم ارتکاب بزه از سوی مهاجرین ، طبقه‌بندی جرائم ارتکابی از سوی اونان ، ارائه راه‌حلهای مفید و موثر به مسولین کشور و همچنین شناخت علمی شرایط ارتکاب اونها امکان برخورد ریشه‌ای و میارزه جدی با ارتکاب جرائم گردد این تحقیق علاوه برداشتن تازگی الگوئی می‌تواند باشد برای شهرستان تهران و سایر شهرهائی که ارتکاب جرم در اونها روبه افزایش بوده و نظم و امنیت و آسایش امت را به مخاطره انداخته هست

نقش اولیا دم در استیفای قصاص در قتل عمد
نمایه ها:


80 out of 100 based on 50 user ratings 1250 reviews